Strony

Tag Archives | zoom

Zoom H2n. N jak niezwykły

Biznes jak to biz­nes. Mu­si się krę­cić. Fir­ma Sam­son za­po­wie­dzia­ła ko­lej­ną ge­ne­ra­cję kul­to­we­go wśród pol­skich pod­ka­ste­rów, re­kor­de­ra do­ręcz­ne­go Zoom H2 - mo­del Zoom H2n.

Zoom H2n. N jak niezwykły

Od­świe­żo­ny wy­gląd, czar­na, wy­ko­na­na na wy­so­ki po­łysk obu­do­wa, du­ży, czy­tel­ny wy­świe­tlacz. Mu­szę przy­znać, że pre­zen­tu­je się bar­dzo oka­za­le. A oto li­sta, któ­ra przed­sta­wia naj­waż­niej­sze ulep­sze­nia i no­wo­ści w sto­sun­ku do star­sze­go bra­ta: Con­ti­nue Reading →

Continue Reading · 8

Niech wią!