Strony

Tag Archives | travelcast

Podcast TravelCast – egipskie opowieści z pasją

Tak, kur­de, Tak! Nie by­łem w Egip­cie. W ogó­le ma­ło gdzie by­łem. A są ta­cy co w świe­cie by­wa­ją. By­wa­ją bo im za to pła­cą spon­so­rzy, pra­co­daw­cy lub ro­dzi­ce. By­wa­ją bo mu­szą, by­wa­ją bo chcą lub po pro­stu by­wa­ją :) Do ja­kiej gru­py za­li­czyć Prze­mka? Czy war­to go po­słu­chać? Co to za podcast?

Podcast TravelCast – egipskie opowieści z pasją

Na­pi­szę krót­ko tym ra­zem. Bo du­żo do ga­da­nia nie mam. Pod­ca­sty mie­wa­ją róż­ny start. Cza­sem od ra­zu z gru­bej ru­ry ru­sza­ją w świat a cza­sem nie­śmia­ło wy­ła­żą i pró­bu­ją swych sił jak nie­mow­lę dziobaka.

No­wy pol­ski pod­cast Tra­vel­Cast to przy­kład przed­się­wzię­cia czy­sto ama­tor­skie­go. Ta­kie­go ja­kie po­win­ny chy­ba być pod­ca­sty. Prze­mek pro­wa­dzą­cy tą au­dy­cję mó­wi do nas tak jak­by sie­dział obok i z en­tu­zja­zmem opo­wia­dał o swo­jej po­dró­ży. A my słu­cha­my .… Po pro­stu słuchamy.

Naj­now­szy od­ci­nek to dru­ga część opo­wie­ści o po­dró­ży po Egip­cie. No­si ty­tuł nie­ziem­sko elo­kwent­ny a mia­no­wi­cie Egipt-Par­t2. Nie lu­bię ta­kich ty­tu­łów choć prze­cież są tak na­praw­dę lo­gicz­ne i rze­czo­we. I an­giel­skie. A pod­cast prze­cież pol­ski. No nic, prze­bo­le­ję to bo prze­cież ty­tuł to nie naj­waż­niej­szy ele­ment odcinka.

Mo­że­my po­słu­chać o wie­lu cie­ka­wych miej­scach od­wie­dzo­nych przez Prze­mka z Czę­sto­cho­wy ale nie jest to gwóźdź pro­gra­mu. To co spra­wia że opo­wieść jest cie­ka­wa to opi­sy spo­tka­nych lu­dzi i ich za­cho­wań. Re­we­la­cja ! Opo­wieść snu­ta z wy­raź­nie sły­szal­nym uśmie­chem na twa­rzy i w spo­sób wy­jąt­ko­wo swo­bod­ny do­sko­na­le uru­cha­mia wyobraźnię.

Nie bę­dę już da­lej zdra­dzał tre­ści bo każ­dy mi­ło­śnik po­dró­ży na pew­no po­lu­bi ten pod­cast i sam bę­dzie słu­chał ko­lej­nych od­cin­ków. Na­le­ża­ło­by się ich spo­dzie­wać bar­dzo du­żo bo ten świe­ży pod­ca­ster wię­cej zwie­dził miejsc na zie­mi niż nie zwie­dził :) Na to liczę.

Pod­cast jest na ty­le świe­żut­ki że słu­cha­jąc pierw­sze­go od­cin­ka ma się ocho­tę wy­łą­czyć play­er z po­wo­du ja­ko­ści na­gra­nia. Ko­lej­ny od­ci­nek jest już sły­szal­nie lep­szy a ten naj­śwież­szy jest już na­praw­dę do­brej ja­ko­ści. Mo­że na­wet war­to za­cząć słu­chać od wła­śnie te­go trze­cie­go (part 2) bo je­śli spodo­ba Wam się ten od­ci­nek to po­przed­nich wy­słu­cha­cie bez wzglę­du na jakość ;)

W od­cin­ku mię­dzy innymi:

 • Jak od­ga­niać naganiaczy?
 • Jak za kil­ka fun­tów roz­po­cząć studia?
 • Jak po­ra­dzić so­bie z dzwo­nią­cą kobyłą?
 • Dla­cze­go w świą­ty­ni nie wia­do­mo do ja­kie­go bo­ga się modlić?
 • Cze­móż to do dia­ska wszyst­kie obiekt moż­na zwie­dzać tyl­ko na lewo?
 • Czy moż­na za­ra­biać na tu­ry­stach we wła­snym ogród­ku i cze­mu ko­ty ma­ją cu­dze głowy?
 • To i jesz­cze wię­cej w
        tym
  od­cin­ku wła­śnie :D

Po­wo­dze­nia. Pihont.
P.S. Wca­le mi ten wpis nie wy­szedł krót­szy … i trudno.

Continue Reading · 3

Niech wią!