Strony

Tag Archives | skwara

Ruszaj się Skwarze!

Mamy pierw­szy w hi­sto­rii pol­skie­go pod­ka­stin­gu za­kład. Dwóch pod­ka­ste­rów Ma­ciek z pod­ka­stu Bez na­zwy! oraz Arek, roz­po­czy­na­ją­cy swój no­wy pro­jekt Ru­szaj się Bru­no, za­ło­ży­ło się o skrzyn­kę na­po­ju moc­no chło­dzą­ce­go, że bę­dą na­gry­wać re­gu­lar­nie.

Ruszaj się Skwarze!

Za­sa­dy są pro­ste. Obaj ma­ją na­grać je­den od­ci­nek w ty­go­dniu. Arek we wto­rek, Ma­ciek w śro­dę. Prze­gry­wa ten, któ­re­mu ja­ko pierw­sze­mu nie uda się na­grać od­cin­ka. W ten wy­gra­ny bę­dzie de­lek­to­wał się zło­ci­stym pły­nem w spo­rych ilo­ściach.

Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że Ma­ciek ma ma­łe­go obe­sroł­ka w do­mu, to bę­dzie mu cięż­ko kon­ku­ro­wać z Ar­kiem, któ­ry obec­nie zo­stał sło­mia­nym wdow­cem przez naj­bliż­sze kil­ka ty­go­dni, jest wol­ny jak ptak i ca­ły czas jest oswo­jo­ny z mi­kro­fo­nem dzię­ki in­nym pod­ka­stom. Ale zna­jąc elo­kwen­cję oraz ła­twość mó­wie­nia o ni­czym, to i Ma­ciek nie jest bez szans, wspie­ra­ny nie­słab­ną­cą rze­szą fa­nów.

Ja mam tyl­ko na­dzie­ję, że ni­ko­mu z nich nie uda się prze­grać i bę­dą na­gry­wać ile wle­zie! To kto na­stęp­ny?

Continue Reading · 9

Skwarrrna Dorotka

Oto po­wód dla któ­re­go ostat­ni­mi cza­sy tak rzad­ko mo­że­my słu­chać no­wych od­cin­ków pod­ka­stów Bez Na­zwy oraz Su­biek­tyw­nie o Kul­tur­ce. Otóż re­dak­tor Skwa­ra wraz ze swo­ją mał­żon­ką pra­co­wał na no­wym pro­jek­tem. Moż­na po­wie­dzieć, że nad „pro­jek­tem ży­cia”!

Skwara ojcem po raz drugi

Skwa­ra oj­cem po raz dru­gi

16. czerw­ca 2011 ro­ku, w czwar­tek wie­czo­rem, przy­szła na świat Do­rot­ka. Dru­ga cór­ka oraz owoc pra­cy lę­dź­wi po­wyż­sze­go. Do­rot­ka mie­rzy 56 cm i wa­ży so­lid­ne 3418 gra­mów. Szczę­śli­wym ro­dzi­com gra­tu­lu­je­my, a my ja­ko wier­ni fa­ni pro­duk­cji Mać­ka mu­si­my uzbro­ić się w jesz­cze więk­szą cier­pli­wość.

Continue Reading · 5

Nienazwane Skwarowe tchnienie grozy

No i sta­ło się. Nie je­stem już je­dy­nym Twit­te­ro­wym spa­me­rem wśród pol­skich pod­ca­ste­rów. Do te­go wą­skie­go acz mam na­dzie­ję mi­łe­go gro­na do­łą­czył wła­śnie Skwarr - au­tor pod­ca­stu Bez Na­zwy.

Cóż się sta­ło? Po dzie­wię­ciu la­tach ży­cia z gej­szą stwier­dził że jest zbyt sta­ry i udał się do we­te­ry­na­rza zro­bić so­bie bi­lans se­nio­ra aby nam o tym te­raz opo­wie­dzieć, bo w pod­ca­stin­gu czas pły­nie nie­ste­ty nie­ubła­ga­nie po­zo­sta­wia­jąc trwa­łe śla­dy w ludz­kiej psy­chi­ce. Con­ti­nue Re­ading →

Continue Reading · 5

Niech wią!