Strony

Tag Archives | retro radio

Retro Radio zza grobu

To jest pra­wie nie­moż­li­we i nie­sły­cha­ne. Pod­kast Re­tro Ra­dio po­wró­cił! Mi­mo wszel­kich prze­ciw­no­ści lo­su, zmia­ny pra­cy, zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia, ofi­cjal­nej re­zy­gna­cji z pro­jek­tu, AdamArek, czy­li re­tro bra­cia, zdo­ła­li oży­wić swój pod­kast na no­wo. To cud!

Retro Radio z zagrobu

Ban­ner Re­tro Radio

W naj­now­szym, już 25. od­cin­ku pa­no­wie roz­pra­wia­ją lo­sach mło­dych ak­to­rów, któ­rzy wcie­la­li się w po­sta­ci z daw­nych, kul­to­wych już se­ria­li, ta­kich jak: Wa­ka­cje z du­cha­mi, Pan Sa­mo­cho­dzik i Tem­pla­riu­sze czy choć­by Sta­wiam na Tol­ka Ba­na­na.

Miej­my na­dzie­ję, że re­tro bra­cia po­słu­cha­ją gło­su lu­du i wy­głod­nia­łych fa­nów i bę­dą na­gry­wać czę­ściej, bo rok i 4 mie­sią­ce prze­rwy, to tro­chę za du­żo. Po­słu­chaj naj­now­sze­go od­cin­ka Re­tro Ra­dio - już te­raz | START .

Continue Reading · 4

Niech wią!