Strony

Tag Archives | radio

Dziewiątka w Czwórce

Podkast Radio 9 Lubin

Pod­kast Ra­dio 9 Lu­bin

Czy ra­dio i pod­kast to to sa­mo? We­dług mnie nie, ale my­ślę że to bar­dzo bli­skie za­gad­nie­nia. W każ­dym bądź ra­zie spo­ro pod­ka­ste­rów na ra­dio­wych au­dy­cjach się wzo­ru­je i na­śla­du­je. Czy to źle? W żad­nym wy­pad­ku! Tak jest w przy­pad­ku pod­ka­stu Ra­dio 9 Lu­bin, gdzie pro­wa­dzą­cy - Da­rek Chryc, w moc­no ra­dio­wy i pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób przy­go­to­wu­je swo­je od­cin­ki.

Z ra­cji te­go, że Ra­dio 9 Lu­bin za­jął pierw­sze miej­sce w eu­ro­pej­skim kon­kur­sie pod­ka­sto­wym, Da­rek zo­stał za­pro­szo­ny do Pro­gra­mu 4. Pol­skie­go Ra­dia czy­li po­pu­lar­nej „Czwór­ki”. W ra­dio Da­rek zdra­dza nam ku­li­sty swo­jej pro­duk­cji, mó­wi o tym czym są pod­ka­sty i jak się je „ro­bi”. Po­le­cam od­słu­chać au­dy­cję, któ­rą mo­że­my zna­leźć tu­taj.

Continue Reading · 0

Audiofala mnie zadowala

Za­uwa­ży­łem, że co dru­gi wpis po­świę­cam Pi­hon­to­wi czy­li Mar­ci­no­wi Czer­cza­ko­wi i je­go pod­ka­sto­wej dzia­łal­no­ści. Nie dla­te­go, że w pol­skim pod­ka­stin­gu nic się nie dzie­je. Wręcz prze­ciw­nie. Nie dla­te­go rów­nież, że pa­łam ja­kąś szcze­gól­ną sym­pa­tią do te­go oso­bli­we­go War­sza­wia­ka (tu już nie na­pi­szę, że wręcz prze­ciw­nie), ale po pro­stu pro­jek­ty Mar­ci­na są na ty­le cie­ka­we, że war­to o nich na­pi­sać.

Audiofala mnie zadowala

Ba­ner Au­dio­fa­li

Jed­nym z naj­now­szych jest Au­dio­fa­la czy­li ra­dio­wa au­dy­cja o pod­ka­stach i pod­ka­ste­rach, pro­wa­dzo­na na ży­wo, co nie­dzie­lę o go­dzi­nie 21.00 na an­te­nie Ra­dia Wnet.
Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Podkastowy Wrocław

Podkasterzy w Radio Wrocław

Kil­ka dni te­mu, w grud­niu 2011 ro­ku od­by­ło się spo­tka­nie wro­cław­skich pod­ka­ste­rów w Ra­dio Wro­cław W spo­tka­niu udział wzię­li Mi­chał Ma­słow­ski, Pa­weł Tka­czyk, Kon­rad Okoń­ski i or­ga­ni­zu­ją­cy spo­tka­nie Ja­cek Kuch­mistrz, re­pre­zen­tu­ją­cy pod­ka­sty ta­kie jak: Ma­ła Wiel­ka Fir­ma, Mac­Gad­ka, Schwing oraz Cześć 1966. Na­gra­nie moż­na wy­słu­chać w jac­ko­wym pod­ka­ście.

Continue Reading · 0

Niech wią!