Strony

Tag Archives | radio kogut domowy

Podcast Radio kurnik domowy - Szatan, nie kogut!

Nie już mam ma­łe­go dziec­ka. Wiel­gach­ne też jesz­cze nie jest ale zde­cy­do­wa­nie mi­nę­ły cza­sy kie­dy le­żąc w po­przek łóż­ka blo­ko­wa­ło mi moż­li­wo­ści ru­chu. Gdy le­żąc nie­ru­cho­mo ze­sztyw­nia­ły obok ci­cho śpią­ce­go bo­ba­sa mi­mo wszyst­ko czu­łem się szczę­śli­wy, kie­dy udrę­ka prze­pla­ta­ła się ze szczę­śli­wo­ścią je­dy­ną w swo­im rodzaju.

To daw­ne cza­sy. Hmm… mi­ło po­wspo­mi­nać :) Aż tu na­gle wpa­da ko­gut! Ko­gut sza­man. Obłęd w oczach, śli­na na py­sku, dzi­kość w ser­cu. Prze­raź­li­wie wy­ma­chu­je za­klę­tą grze­chot­ką. Skrze­czy, pisz­czy, wy­je, klnie i zło­rze­czy na ZUS. Hor­ror jakiś!

Dziw­ny ame­ry­kań­ski clown z me­lo­dyj­ką z po­zy­tyw­ki w tle sta­nął za mną i dy­sząc mi w kark raz po raz wbi­jał mi w szy­ję ko­lej­ne brud­ne igły ze szcze­pion­ka­mi. Nie zre­fun­du­ją .… ni­gdy… - za­sy­czał przez za­ci­śnię­te zę­by. Bo­że - po­my­śla­łem - zo­sta­wi­łem dziec­ko bez opie­ki. Nie­ste­ty opa­no­wał mnie strach pod­ło­go­wy czy­li zla­ny zim­nym po­tem cze­ka­łem już tyl­ko na naj­gor­sze. Za­śmiał się w prze­raź­li­wy spo­sób i wy­ję­czał - je­stem pa­nem mu­rzyń­skie­go lo­su. I… po­szedł na kawę.

Co tu jest gra­ne ? Jed­na jest tyl­ko od­po­wiedź. An­drzej Fa­mie­lec z pod­ca­stu Ra­dio Ko­gut Do­mo­wy w od­cin­ku „Mrocz­na stro­na kur­ni­ka” po­pa­da po­wo­li w obłęd. Czło­wiek na nie­usta­ją­cym czu­wa­niu. Oj­ciec, go­spo­sia i sza­man w jed­nej oso­bie. Mu­si­cie go posłuchać 

      na­tych­miast
.

W tym od­cin­ku An­drzej py­ta słu­cha­czy czy ma znor­mal­nieć. Zde­cy­do­wa­nie NIE!

Continue Reading · 3

Niech wią!