Strony

Tag Archives | pshemko

Podcast Karburator - a czemu nie carburator?

Podcast Karburator - a czemu nie Carburator?Każ­dy gaź­nik ma swo­ją ży­wot­ność i kie­dy już osią­gnie swój eme­ry­tal­ny wiek mo­że­my go po­że­gnać z łez­ką w oku na po­bli­skim zło­mo­wi­sku.

Są jed­nak mi­ło­śni­cy i pa­sjo­na­ci za­ko­cha­ni po uszy w swo­im bla­sza­ku, któ­rzy nie od­pusz­cza­ją i pie­lę­gnu­ją swo­je cac­ka pó­ki tyl­ko się da, bo ta­ki sta­ry gaź­nik moż­na prze­cież za­wsze zre­ge­ne­ro­wać.

No­wy pol­ski pod­cast (przez K) Gaź­nik - re­ak­ty­wa­cja!, Pshem­ko czy­li Prze­mek Szcze­pa­niuk zna­ny wszyst­kim słu­cha­czom pod­ca­stów ja­ko pro­pa­ga­tor li­ter­ki K, a tak­że pro­wa­dzą­cy pod­cast Brak Sy­gna­łu oraz czę­sto plą­czą­cy się w opo­wie­ściach o pod­ca­stach, któ­rych nie do koń­ca od­słu­chał w Pod­ca­sto­fo­nie re­ak­ty­wo­wał wła­śnie nie­daw­no po­rzu­co­ny Karburator.pl.

Po­słu­gu­jąc się na­dal ter­mi­no­lo­gią mo­to­ry­za­cyj­ną moż­na po­wie­dzieć że jest to ta­kie swo­iste zło­mo­wi­sko prze­mko­wych neu­ro­nów. Wszyst­ko co wy­pro­du­ku­je w swo­im umy­śle i nie upchnie w in­nych pod­Ka­stach wła­du­je bez­li­to­śnie wła­śnie tu­taj. Słu­cha­jąc te­go od­cin­ka o pa­trio­tycz­nym wy­dźwię­ku „Jesz­cze Pol­ska nie zgi­nę­ła” do­wie­my się czy wol­no prze­kli­nać w wer­sji Prze­my­sła­wa co to pra­wa re­spek­to­wać nie chciał.

Usły­szy­my jak moż­na ku­pić w USA ja­kieś coś do cze­goś tam i po­pa­lić so­bie wszyst­ko w kom­pu­te­rze do któ­re­go po­tem pod­łą­cza­my jesz­cze dyk­ta­fon tyl­ko po to by wy­ja­śnić dur­nym dzie­ciom co to jest układ SI. Prze­cież każ­dy wie że jest to ujed­no­li­co­ny układ coś tam coś tam do cze­goś tam gdzieś w ma­te­ma­ty­ce czy che­mii. Też mi za­gad­ka! Po­noć dzie­ci nie wie­dzia­ły ale te­raz już wią.

I jesz­cze praw­dzi­wa pe­reł­ka. Na ko­niec Prze­mek od­szy­fro­wu­je ta­jem­ni­cę Pi­hon­ta - skrzęt­nie skry­wa­ny przed ludz­ko­ścią se­kret pol­skie­go pod­ca­stin­gu. Tak, tak, ty­le rze­czy mo­że się wy­da­rzyć przez rap­tem 10 mi­nut. Po­słu­chaj­cie ko­niecz­nie.

Pi­hont

Continue Reading · 3

Na na na na czyli golas skrzypiący w wannie

No i jak mó­wi­łem, sie­dzę w do­mu, pra­cu­ję i nad­ra­biam pod­ca­sto­we za­le­gło­ści.
Po od­słu­cha­niu de­biu­tanc­kie­go na­gra­nia Ka­si za­bra­łem się za pod­cast, któ­ry znam i lu­bię czy­li Brak sy­gna­łu Prze­mka Szcze­pa­niu­ka za­ty­tu­ło­wa­ny „Pię­tą po wan­nie”. Jak zo­ba­czy­cie po­ni­żej je­go słod­kie stóp­ki na pew­no na­ba­wi­cie się pod­ofi­lii w peł­nej kra­sie.

Tak więc Pshe­mo po kil­ku la­tach od wy­jaz­du Pol­ski po­sta­no­wił po raz pierw­szy wejść do wan­ny i przez pra­wie 28 mi­nut nie mógł się na­dzi­wić jak mu pięk­nie pię­ty skrzy­pią.
Je­śli nie zna­cie pod­ca­stu Brak sy­gna­łu to mu­szę Wam tu­taj wy­ja­śnić że au­tor opo­wia­da w swo­ich au­dy­cjach o bar­dzo róż­nych rze­czach ale czę­sto po­ja­wia­ją­cy się wą­tek ir­landz­ki po­zwa­la nam po­znać nie­co bli­żej ten jak­że dziw­ny kraj ciem­ne­go bro­wa­ru.

Mo­że­my się do­wie­dzieć mię­dzy in­ny­mi jak moż­na wy­ciąć wió­ra z Pol­ski do Ir­lan­dii z jed­ną tyl­ko wa­liz­ką ga­dże­tów aby już po nie­dłu­gim cza­sie wo­zić swo­je rze­czy cię­ża­rów­ką i miesz­kać w apar­ta­men­cie z dwo­ma ła­zien­ka­mi nie li­cząc się z opła­ta­mi za me­traż,
Do­wie­my się tak­że w tym od­cin­ku jak sro­ga mo­że być zi­ma zmu­sza­ją­ca Prze­mka do uciecz­ki z do­mu w trza­ska­ją­cym mi­nus pię­cio­stop­nio­wym mro­zie.

Le­ży so­bie chło­pi­na te­raz w wan­nie i roz­wa­ża, za­da­je py­ta­nia zmu­sza­ją­ce do głęb­szej re­flek­sji i bez­li­to­śnie skrzy­pi pię­ta­mi.
Jest mu nie­zmier­nie przy­kro że me­dia w Pol­sce za­fał­szo­wa­ły je­go wi­ze­ru­nek a pre­zy­dent kie­dyś go ob­ra­ził na­zy­wa­jąc nie­udacz­ni­kiem mi­mo że prze­cież jest go­ściem z ja­jem i in­te­li­gent­niej­szym niż prze­cięt­ny i sta­ty­stycz­ny Ko­wal­ski.

Mi­mo ta­kich roz­te­rek pro­wa­dzą­cy za­cho­wu­je zim­ną krew (bo wo­da mu sty­gnie) i udzie­la słu­cha­czom kil­ku bez­cen­nych rad jak np. kie­dy moż­na zdo­być dar­mo­wy żół­ty ser i jak się uchro­nić przed Po­la­ka­mi któ­rzy ro­bią dziw­ne rze­czy z ir­landz­ki­mi dzieć­mi za­raz po po­wro­cie z Egip­tu. A Egipt to te­mat prze­cież te­raz go­rą­cy. Mi­mo to wo­da mu wy­sty­gła. „Bez re­we­la­cji ” - po­wie­dział i za­nur­ko­wał.
I tu się nie zgo­dzę z Pshem­kiem. Od­ci­nek na­praw­dę cie­ka­wy, sym­pa­tycz­ny i cie­pły. Na­gra­ny na Zoo­mie H2 więc po­przed­ni dyk­ta­fon jest już do ku­pie­nia. Mi­mo lek­ko­ści au­dy­cji mi­ło­śni­cy moc­niej­szy wra­żeń od­naj­dą w tym od­cin­ku tak­że przy­pad­ko­wy sex, agre­sję i al­ko­hol czy­li to co ty­gry­sy lu­bią naj­bar­dziej.

Od­ci­nek znaj­dzie­cie oczy­wi­ście na stro­nie braksygnalu.pl lub mo­że­cie od­słu­chać te­raz

      tu­taj
.
P.S.
Przy­po­mnia­łem so­bie .…. Prze­mek ko­cha ko­men­ta­rze więc wchodź­cie na je­go stro­nę i coś skrob­nij­cie. :)
Continue Reading · 3

Niech wią!