Strony

Tag Archives | podkasterzy

Powzlotowe refleksje

Od pierw­sze­go wZlo­tu pol­skich pod­ka­ste­rów mi­nął już po­nad mie­siąc, a ja cią­gle czu­ję ja­kąś pust­kę. Mam ja­kiś nie­do­syt. Cze­goś mi brak. To był z pew­no­ścią wspa­nia­le spę­dzo­ny czas. Nie­za­po­mnia­ne chwi­le i momenty.

I wZlot Polskich Podkasterów

To nie­spra­wie­dli­we, że wszyst­ko co do­bre tak szyb­ko się koń­czy. Spo­tka­nie, któ­re uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać w ośrod­ku Krę­giel wy­pa­dło tak jak chy­ba wszy­scy by so­bie te­go ży­czy­li. Tro­chę by­łem scep­tycz­ny usły­szaw­szy, że bę­dzie­my tam w cza­sie od­by­wa­ją­ce­go się zlo­tu mo­to­cy­kli­stów. Mo­je oba­wy zo­sta­ły szyb­ko roz­wia­ne, gdy oka­za­ło się, że ci za­ro­śnię­ci i przy­odzia­ni w skó­ry do­pie­ro co opra­wio­nych dzi­ków drwa­le, są po­dob­ni do nas, tyl­ko że za­miast dyk­ta­fo­nów ich głów­ną za­baw­ką jest coś co po­wszech­nie na­zy­wa się motocyklem.

Oka­za­ło się, że ci bru­ta­le na sta­lo­wych ko­niach ma­ją w za­na­drzu cał­kiem sze­ro­ki wa­chlarz roz­ry­wek, a brać pod­ka­sto­wa nie za­sta­na­wia­jąc się ani chwi­li, po­sta­no­wi­ła nie­zwłocz­nie z nich sko­rzy­stać. Nie za­bra­kło do­brej mu­zy­ki, ja­dła, wy­bor­nych trun­ków oraz do­bre­go to­wa­rzy­stwa. Płci oboj­ga. Chle­ba i igrzysk, te­go nam by­ło trze­ba. Za­tem za­ba­wom i roz­mo­wom nie by­ło koń­ca przez ca­łe bi­te 3 dni! W nie­któ­rych przy­pad­kach na­wet i dłużej…

Za­tem dzię­ku­ję wam wszyst­kim, za to że mo­głem ten czas spę­dzić w tak do­bo­ro­wym to­wa­rzy­stwie. Dzię­ku­ję przede wszyst­kim mi­łym sym­pa­ty­kom pol­skich pod­ka­stów, czy­li Ani, Ewie, Paw­ło­wi i Ka­mi­lo­wi, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się przy­je­chać po­mi­mo, że nie na­gry­wa­ją wła­snych pod­ka­stów. Choć nie­któ­rzy zdra­dzi­li nam, że ta­ko­wy za­miar ma­ją. I dzię­ku­ję rów­nież sta­rym wy­ja­da­czom, któ­rzy za­wi­ta­li do Krę­gla, czy­li: Ka­si, Wio­li, Mar­ci­no­wi, Ar­ko­wi, Ro­ber­to­wi, Prze­mko­wi, obu Łu­ka­szom, Jac­ko­wi, Paw­ło­wi, Szy­mo­no­wi oraz Mać­ko­wi. Oby­śmy w przy­szłym ro­ku spo­tka­li się w jesz­cze więk­szym gronie.

I kim u li­cha jest pan Wiesław?

Continue Reading · 1

Niech wią!