Strony

Tag Archives | pihont

Audiofala mnie zadowala

Za­uwa­ży­łem, że co dru­gi wpis po­świę­cam Pi­hon­to­wi czy­li Mar­ci­no­wi Czer­cza­ko­wi i je­go pod­ka­sto­wej dzia­łal­no­ści. Nie dla­te­go, że w pol­skim pod­ka­stin­gu nic się nie dzie­je. Wręcz prze­ciw­nie. Nie dla­te­go rów­nież, że pa­łam ja­kąś szcze­gól­ną sym­pa­tią do te­go oso­bli­we­go War­sza­wia­ka (tu już nie na­pi­szę, że wręcz prze­ciw­nie), ale po pro­stu pro­jek­ty Mar­ci­na są na ty­le cie­ka­we, że war­to o nich na­pi­sać.

Audiofala mnie zadowala

Ba­ner Au­dio­fa­li

Jed­nym z naj­now­szych jest Au­dio­fa­la czy­li ra­dio­wa au­dy­cja o pod­ka­stach i pod­ka­ste­rach, pro­wa­dzo­na na ży­wo, co nie­dzie­lę o go­dzi­nie 21.00 na an­te­nie Ra­dia Wnet.
Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Forum dyskusyjne powraca na polskipodkasting.com

Jak in­for­mo­wa­łem tu­taj, tu­tej­sze fo­rum zo­sta­ło de­fi­ni­tyw­nie za­mknię­te. Jed­nak pro­wa­dze­nia fo­rum pod­ka­sto­we­go pod­jął się Pi­hont zna­ny nie tyl­ko w Mi­ni­ster­stwie Pra­cy, po­ten­tat pod­ka­sto­wy. No­we fo­rum znaj­dzie­cie tu­taj. Za­pra­szam wszyst­kich do re­je­stra­cji i wy­mia­ny do­świad­czeń pod­ka­sto­wych.

Forum podkastowe powraca

Fo­rum pod­ka­sto­we po­wra­ca

Continue Reading · 0

Konkurs u Pihonta

Ależ ten Pi­hont (War­sza­wiak, chcia­łem za­uwa­żyć) się nam roz­be­stwił. Na­gry­wa na po­tę­gę. I wła­śnie dzi­siaj ru­szył z no­wym pod­ka­stem Faj­ka Wod­na. Le­d­wo ru­szył, a już ogło­sił kon­kurs.

Konkurs u Pihonta

Fo­to: Chris­sy H | Flickr

Do wy­gra­nia jest oczy­wi­ście nic in­ne­go jak faj­ka wod­na ty­pu Fu­tu­ra. Wszyst­ko co mu­sisz zro­bić, to sko­men­to­wać ten naj­now­szy od­ci­nek. Te­mat ko­men­ta­rza: czym jest dla cie­bie faj­ka wod­na? Wszyst­kie in­for­ma­cje w pod­ka­ście. I przy oka­zji po­wiedz­cie Pi­hon­to­wi, że pod­kast pi­sze się przez „K”!

Continue Reading · 2

Kombinat łączy się z Polskie Podcasty

W ku­pie si­ła! Wia­do­mo to nie od dziś. Po­ry­wa­jąc się na pro­jekt otwar­cia blo­ga o pod­ka­stach od ra­zu wie­dzia­łem, że trze­ba to zro­bić wspól­nie. Pierw­szą oso­bą, któ­ra mi przy­szła do gło­wy był oczy­wi­ście Pi­hont ja­ko au­tor po­dob­ne­go w za­my­śle two­ru ja­kim jest blog polskiepodcasty.com Tu za­wa­ha­łem się przez chwi­lę, po­nie­waż wy­żej wy­mie­nio­ny jest wy­znaw­cą li­te­ry „C” w sło­wie PODKAST, a tu prze­cież ser­wis pro­mu­ją­cy pol­ską od­mia­nę te­goż sło­wa.

Choć Mar­cin (Pi­hont) od ja­kie­goś cza­su znik­nął ze sce­ny pod­ka­sto­wej jak i je­go blog lek­ko przy­sechł, to jed­nak uda­ło mi się go zła­pać pod sta­rym nic­kiem na sky­pe. Aku­rat jak stał w ko­lej­ce po dzien­nik „Fakt” (po­noć pi­su­je te­raz tam). Po dłuż­szej wy­mia­nie zdań uda­ło mi się prze­ko­nać cfa­nia­ka-war­sza­wia­ka do udzia­łu w pro­jek­cie i prze­le­wa­niu wła­snych my­śli na blo­ga podkasty.pl.

Kombinat Podkastowy łączy się z Polskiepodcasty.com

Za­tem ogła­szam co na­stę­pu­je. Łą­czy­my na­sze wspól­ne pro­jek­ty i od­tąd Pi­hont o pod­ka­stach bę­dzie pi­sał tu­taj, a wszyst­kie je­go wcze­śniej­sze tre­ści zo­sta­ną prze­nie­sio­ne do Kom­bi­na­tu. Nie wia­do­mo jesz­cze kie­dy od­zy­ska for­mę, ale po­noć ostro tre­nu­je ze słu­chaw­ka­mi na uszach i aj­po­dem peł­nym wy­peł­nio­nym po brze­gi pod­ka­sta­mi.

Do współ­pra­cy przy­łą­czył się rów­nież do­brze słu­cha­czom zna­ny Fi­lip De. Po po­nad rocz­nej prze­rwie Fi po­wró­cił do na­gry­wa­nia wła­snych pod­ka­stów i obie­cał wspo­móc do­brym sło­wem rów­nież Kom­bi­nat Pod­ka­sto­wy.

Je­śli i ty czy­tel­ni­ku chciał­byś od cza­su do cza­su skrob­nąć coś na te­mat pol­skich pod­ka­stów, to za­pra­szam do współ­udzia­łu na chwa­łę pol­skie­go pod­ka­stin­gu. Po­ła­cie ser­we­ra są nie­wy­czer­pa­ne i mam na­dzie­ję, że uda się nam zbu­do­wać ze­spół, któ­ry bę­dzie pi­sał tu­taj cie­ka­wie i re­gu­lar­nie. Te­ma­ty­ka jest tak sze­ro­ka jak pol­ski pod­kast. Prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­na. Aby się ze mną skon­tak­to­wać wy­star­czy wy­peł­nić ten for­mu­larz.

Continue Reading · 0

Niech wią!