Strony

Tag Archives | pepe

Podcastowa Armia wychodzi na ulice Krosna!

Dzi­siaj nie­dzie­la a więc ci­sza, spo­kój, re­laks i słu­cha­nie pod­ca­stów. I jak to by­wa w ka­to­lic­kim za­ścian­ku nie oby­wa się cza­sem bez pu­ka­nia do drzwi pod­czas gdy ja w pi­żam­ce jesz­cze śmi­gam z kaw­ką po spo­łecz­no­ściów­kach. Cór­cia mó­wi że ja­cyś lu­dzie sto­ją nam pod drzwia­mi, pod­cho­dzę i grzecz­nie py­tam - Kto do…?  To my, świad­ko­wie Je­ho­wy - pa­da w od­po­wie­dzi. Dzię­ku­ję, z Bo­giem!

Podcastowa Armia wychodzi na ulice Krosna!

W Sta­nach zjed­no­czo­nych jest jesz­cze go­rzej. Tam na uli­cach spo­tkać moż­na wszel­kiej ma­ści agi­ta­to­rów, me­sja­szy i in­nych lu­dzi z mi­sją. Na­wet ar­mia USA agi­tu­je na uli­cach za­chę­ca­jąc dziel­nych ame­ry­kań­skich chłop­ców go­to­wych od­dać swe mło­de ży­cie za zło­ża ro­py po­mył­ko­wo przy­dzie­lo­ne przez Bo­ga ara­bom za­miast ży­dom. Con­ti­nue Re­ading →

Continue Reading · 2

Niech wią!