Strony

Tag Archives | ntdo

40 lat podkastu NTDO

Wła­ści­wie to 17. czerw­ca uro­dziny ob­cho­dził au­tor pod­ka­stu Nie Tyl­ko Dla Or­łów – Fi­lip. I to nie by­le ja­kie, bo czter­dzie­ste. Kto pa­mięta jesz­cze ten za­chryp­nięty głos i go­dziny na­grań z prze­róż­nych za­kąt­ków świa­ta oraz cię­tych roz­mów z cie­ka­wymi ludź­mi, ten wie do cze­go zdol­ny jest Fi­lip.

40. lat podkastu Nie Tylko Dla Orłów

Za­tem i ja ży­czę Fi­li­powi wszyst­kiego naj­lep­szego. Czter­dzie­sta to już po­ważny wiek via­grow­ski. Żyj nam Fi­li­pie STO lat! A wier­nym słu­cha­czom NTDO zdra­dzę w naj­głęb­szej ta­jem­nicy, że Fi już nie­długo pla­nuje wskrze­sić swój pro­jekt. To jest to co ty­gry­ski chcie­liby usły­szeć naj­bar­dziej :)

Continue Reading · 1

Niech wią!