Strony

Tag Archives | kręgiel

Powzlotowe refleksje

Od pierw­sze­go wZlo­tu pol­skich pod­ka­ste­rów mi­nął już po­nad mie­siąc, a ja cią­gle czu­ję ja­kąś pust­kę. Mam ja­kiś nie­do­syt. Cze­goś mi brak. To był z pew­no­ścią wspa­nia­le spę­dzo­ny czas. Nie­za­po­mnia­ne chwi­le i mo­men­ty.

I wZlot Polskich Podkasterów

To nie­spra­wie­dli­we, że wszyst­ko co do­bre tak szyb­ko się koń­czy. Spo­tka­nie, któ­re uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać w ośrod­ku Krę­giel wy­pa­dło tak jak chy­ba wszy­scy by so­bie te­go ży­czy­li. Tro­chę by­łem scep­tycz­ny usły­szaw­szy, że bę­dzie­my tam w cza­sie od­by­wa­ją­ce­go się zlo­tu mo­to­cy­kli­stów. Mo­je oba­wy zo­sta­ły szyb­ko roz­wia­ne, gdy oka­za­ło się, że ci za­ro­śnię­ci i przy­odzia­ni w skó­ry do­pie­ro co opra­wio­nych dzi­ków drwa­le, są po­dob­ni do nas, tyl­ko że za­miast dyk­ta­fo­nów ich głów­ną za­baw­ką jest coś co po­wszech­nie na­zy­wa się mo­to­cy­klem.

Oka­za­ło się, że ci bru­ta­le na sta­lo­wych ko­niach ma­ją w za­na­drzu cał­kiem sze­ro­ki wa­chlarz roz­ry­wek, a brać pod­ka­sto­wa nie za­sta­na­wia­jąc się ani chwi­li, po­sta­no­wi­ła nie­zwłocz­nie z nich sko­rzy­stać. Nie za­bra­kło do­brej mu­zy­ki, ja­dła, wy­bor­nych trun­ków oraz do­bre­go to­wa­rzy­stwa. Płci oboj­ga. Chle­ba i igrzysk, te­go nam by­ło trze­ba. Za­tem za­ba­wom i roz­mo­wom nie by­ło koń­ca przez ca­łe bi­te 3 dni! W nie­któ­rych przy­pad­kach na­wet i dłu­żej…

Za­tem dzię­ku­ję wam wszyst­kim, za to że mo­głem ten czas spę­dzić w tak do­bo­ro­wym to­wa­rzy­stwie. Dzię­ku­ję przede wszyst­kim mi­łym sym­pa­ty­kom pol­skich pod­ka­stów, czy­li Ani, Ewie, Paw­ło­wi i Ka­mi­lo­wi, któ­rzy zde­cy­do­wa­li się przy­je­chać po­mi­mo, że nie na­gry­wa­ją wła­snych pod­ka­stów. Choć nie­któ­rzy zdra­dzi­li nam, że ta­ko­wy za­miar ma­ją. I dzię­ku­ję rów­nież sta­rym wy­ja­da­czom, któ­rzy za­wi­ta­li do Krę­gla, czy­li: Ka­si, Wio­li, Mar­ci­no­wi, Ar­ko­wi, Ro­ber­to­wi, Prze­mko­wi, obu Łu­ka­szom, Jac­ko­wi, Paw­ło­wi, Szy­mo­no­wi oraz Mać­ko­wi. Oby­śmy w przy­szłym ro­ku spo­tka­li się w jesz­cze więk­szym gro­nie.

I kim u li­cha jest pan Wie­sław?

Continue Reading · 1

wZlot podkasterów – Kręgiel 2011

Czy ja­ko słu­chacz i mi­ło­śnik pol­skich pod­ka­stów mógł­byś prze­ga­pić ta­ką oka­zję? Tą oka­zją jest or­ga­ni­zo­wa­ny wZlot Pod­ka­te­rów, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 12-14 sierp­nia 2011 ro­ku, w OS Krę­giel nad Za­le­wem Ko­ro­now­skim nie­da­le­ko Byd­gosz­czy.

Bę­dzie moż­li­wość po­znać się wza­jem­nie, po­roz­ma­wiać na ży­wo i do­brze się ba­wić. Pro­gram spo­tka­nia jest otwar­ty i każ­dy mo­że zgło­sić wła­sne po­my­sły. Nad za­le­wem i w bez­po­śred­nim po­bli­żu znaj­du­je się spo­ro atrak­cji, a jed­no­cze­śnie nie ma tłu­mu wcza­so­wi­czów. We wła­snym za­kre­sie na­le­ży za­re­zer­wo­wać so­bie noc­leg. Przy ów za­le­wie znaj­du­je się spo­ro ośrod­ków wy­po­czyn­ko­wych i nie po­win­no być pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem cze­goś wol­ne­go na­wet w okre­sie wa­ka­cyj­nym.

Wszy­scy są mi­le wi­dzia­ni. Nie tyl­ko słu­cha­cze i pod­ka­ste­rzy. Każ­dy kto ma ocho­tę do­brze się ba­wić w ci­chym i spo­koj­nym miej­scu niech czu­je się za­pro­szo­ny. Po wię­cej in­for­ma­cji za­pra­szam na stro­nę Pod­ca­sto­fo­nu oraz do spe­cjal­nie za­ło­żo­ne­go wąt­ku na fo­rum.

Continue Reading · 0

Niech wią!