Strony

Tag Archives | konkurs

European Podcast Award 2011

European Podcast Award 2011

Eu­ro­pe­an Pod­cast Award 2011

Już po raz trze­ci zo­sta­ły roz­da­ne na­gro­dy w kon­kur­sie pod­ka­sto­wym Eu­ro­pe­an Pod­cast Award. Pol­scy pod­ka­ste­rzy zo­sta­li za­uwa­że­ni i na­gra­dza­ni są do­pie­ro od dwóch lat.

Ze stro­ny Eu­ro­pe­an Pod­cast Award:

Kon­kurs ten jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez ini­cja­ty­wę „Eu­ro­pe­an Pod­cast Award“ przy współ­udzia­le fir­my Olym­pus. Je­go ce­lem jest pre­mio­wa­nie pod­ka­stów au­dio z ca­łej Eu­ro­py, któ­re wy­róż­nia­ją się tre­ścią, ory­gi­nal­no­ścią i po­pu­lar­no­ścią.

Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Konkurs u Pihonta

Ależ ten Pi­hont (War­sza­wiak, chcia­łem za­uwa­żyć) się nam roz­be­stwił. Na­gry­wa na po­tę­gę. I wła­śnie dzi­siaj ru­szył z no­wym pod­ka­stem Faj­ka Wod­na. Le­d­wo ru­szył, a już ogło­sił kon­kurs.

Konkurs u Pihonta

Fo­to: Chris­sy H | Flickr

Do wy­gra­nia jest oczy­wi­ście nic in­ne­go jak faj­ka wod­na ty­pu Fu­tu­ra. Wszyst­ko co mu­sisz zro­bić, to sko­men­to­wać ten naj­now­szy od­ci­nek. Te­mat ko­men­ta­rza: czym jest dla cie­bie faj­ka wod­na? Wszyst­kie in­for­ma­cje w pod­ka­ście. I przy oka­zji po­wiedz­cie Pi­hon­to­wi, że pod­kast pi­sze się przez „K”!

Continue Reading · 2

Niech wią!