Strony

Tag Archives | jaskinia głupoty

Podcast Jaskinia głupoty - fetysz Indiany Jonesa

Podcast Jaskinia głupoty - fetysz Indiany JonesaGłu­pi pod­cast mo­że zro­bić każ­dy. No, pra­wie. Jed­nak­że zgro­ma­dzić ca­łą ma­sę głu­pot w jed­nej ja­ski­ni i w niej za­miesz­kać po­tra­fi je­dy­nie Crzsz­man z pol­skie­go pod­ca­stu „Ja­ski­nia Głu­po­ty”. Czy ktoś te­go słu­cha? Co ro­bi Crzsz­man że­by przy­cią­gnąć słu­cha­cza? Ile trze­ba mieć lat i pie­nię­dzy na kon­cie że­by na­gry­wać pod­ca­sty? O tym wła­śnie jest ten wpis.

Mło­dy, bo 13-let­ni pod­ca­ster, bez pie­nię­dzy na sprzęt i bez ge­ekow­skiej wie­dzy po­sta­no­wił na­gry­wać już ja­kiś czas te­mu. Ja­ko znaw­ca te­ma­tów gi­ta­ro­wych naj­pierw na­gry­wał o gi­ta­rach a po zdo­by­ciu pierw­szych szli­fów pod­ca­ster­skich zmie­nił na­gle styl. Dla­cze­go? W tym przy­pad­ku wła­śnie ma­my do czy­nie­nia z czy­stą mło­dzień­czą pa­sją i mi­ło­ścią do podcastingu.

Crzsz­man raz po raz udo­wad­nia swo­im słu­cha­czom że na­gry­wać pod­ca­sty mo­że każ­dy. Bez wzglę­du na wiek i te­ma­ty­kę au­dy­cji. Bez pie­nię­dzy i zna­jo­mo­ści. Do­sko­na­le zda­je so­bie spra­wę że wy­ga­du­je głu­po­ty ale wła­śnie w tym tkwi urok te­go po­pu­lar­ne­go wśród mło­dzie­ży podcastu.

Ale nie tyl­ko mło­dzi lu­dzie słu­cha­ją je­go cho­rych opo­wie­ści o sie­dze­niu na rę­ce i bi­czo­wa­niu się w ja­ski­ni. Wszak wie­lu słu­cha­czy Ja­ski­ni osią­gnę­ło już wiek nie­mal eme­ry­tal­ny bo prze­cież każ­dy z nas cza­sem lu­bi so­bie przy­po­mnieć cza­sy gdy się pa­cho­lę­ciem by­ło ;) Je­go opo­wie­ści z Wi­ki­pe­dii sta­ły się swe­go cza­su sy­no­ni­mem au­dio­głu­po­ty i po­mo­gły zdo­być popularność.

To pod­ca­ster in­ny niż wszy­scy. Tyl­ko on na­gry­wa ze sta­rą skar­pet­ką na mi­kro­fo­nie aby do­star­czyć so­bie psy­cho­ak­tyw­nych sub­stan­cji przy­wo­łu­ją­cych we­nę. To czło­wiek, któ­re­mu w tak mło­dym wie­ku już trzy pa­sje po­szły w dia­bły i te­raz wy­le­wa so­bie miód na oczy my­śląc że je­go au­dy­cje się gdzieś wyświetlają.

W naj­now­szym od­cin­ku „Bi­czem po dyk­ta­fo­nie, czy­li +Man o In­dia­nie” Krzy­siek opo­wia­da nam o świą­ty­ni za­gła­dy, skra­ja­niu in­for­ma­cji, spoj­le­rach do ufo, bi­czach, ko­szu­lach i ka­pe­lu­szach. Głów­nie jed­nak o swo­jej naj­więk­szej ży­cio­wej pa­sji do hi­sto­rii o In­dia­nie Jones.

Po­wie nam tak­że o po­dej­rza­nej sprze­daw­czy­ni na Al­le­gro, któ­ra wy­pi­na się za pie­nią­dze. Tak, tak, ta­ka daw­ka głu­pot tyl­ko w Ja­ski­ni Głupoty :)

Je­śli lu­bi­cie cza­sem po­słu­chać tro­chę ta­kich opo­wie­ści to ser­decz­nie za­pra­szam do wysłuchania 

      te­go
od­cin­ka bo cza­sem czło­wiek mu­si się roz­luź­nić na­wet je­śli nie ma 13 lat.
Continue Reading · 7

Niech wią!