Strony

Tag Archives | Iluminaci

Włoska iluminacja niepojedynczego słowotoku

Ale ty­tuł mi wy­szedł, niech to…
Uzbie­ra­ło mi się ostat­nio spo­ro za­le­gło­ści pod­ca­sto­wych (do­brze po­nad set­ka nie­od­słu­cha­nych od­cin­ków) więc sor­ki bar­dzo ale mia­łem spo­ro pra­cy ostat­nio i nie mo­głem się się śmiać bo po­waż­ny gość je­stem.
Mu­szę to ja­koś te­raz nad­ro­bić. Wróć, nie mu­szę. Bar­dzo chcę. Te­raz spo­ro sie­dzę w do­mu i pra­cu­ję przy kom­pu­te­rze więc mo­gę spo­koj­nie słu­chać pod­ca­sto­wych sza­leństw.

Przy ta­kiej ilo­ści no­wych (dla mnie) od­cin­ków bar­dzo cięż­ko jest się zde­cy­do­wać od cze­go za­cząć.
Naj­pro­ściej by­ło­by od mo­ich ulu­bio­nych po­zy­cji. Jed­nak gó­rę wzię­ła cie­ka­wość. Po­sta­no­wi­łem za­cząć jed­nak od no­wo­ści pod­ca­sto­wych czy­li pod­ca­stów, któ­re uka­za­ły się pod­czas mo­jej nie­daw­nej nie­obec­no­ści.

Podkast Słowotok Niepojedynczy

Tak więc dzi­siaj od­słu­cha­łem pierw­szy od­ci­nek no­we­go pol­skie­go pod­ca­stu czy­li Sło­wo­to­ku nie­po­je­dyn­cze­go za­ty­tu­ło­wa­ny „W du­ecie o cie­ka­wym świe­cie”. Au­tor­ką pod­ca­stu jest Ka­sia, któ­ra po­sta­no­wi­ła wła­śnie zro­bić pierw­sze kro­ki w pod­ca­ster­skim świe­cie. I bar­dzo do­brze :)

Ja­ko że du­ety spraw­dza­ją się w pod­ca­stin­gu cał­kiem nie­źle co udo­wod­ni­li już daw­no Re­tro­bra­cia a po­tem nasz po­rą­ba­ny Hu­ka­fon i kil­ka in­nych pa­rek, o któ­rych na­pi­szę in­nym ra­zem (te­raz tyl­ko oczy­wi­sto­ści i au­to­re­kla­ma :) ) Ka­sia po­sta­no­wi­ła na­grać pierw­szy od­ci­nek z Jac­kiem z pod­ca­stu Ilu­mi­na­ci a te­raz już chy­ba Cześć 1966. Cóż to za na­zwa i cóż za szwab­ska do­me­na ja­kaś :)

O czym jest ten od­ci­nek ?
Na po­cząt­ku le­ci lek­ko prze­ste­ro­wa­ne in­tro, cał­kiem faj­ne, win­dow­so­we z jak­że mi­łym gło­sem Ka­si.
Na­stęp­ne kil­ka mi­nut to .… au­to­re­kla­ma Jac­ka. Dziad je­den za­brał Ka­siu­ni kil­ka pierw­szych mi­nut jej pierw­sze­go od­cin­ka ! Je­śli na­gry­wa­cie pierw­szy raz le­piej rób­cie to sa­mi bo wam sta­re wy­gi kil­ka kil­ko­baj­tów przy­własz­czą bez py­ta­nia :)
Ka­się wcię­ło na do­bre 10 mi­nut pod­czas gdy Ja­cek da­wał upust swo­je­mu sło­wo­to­ko­wi. Wszak wła­śnie ta­kie jest jak ro­zu­miem za­ło­że­nie te­go pod­ca­stu. Po kil­ku mi­nu­tach opo­wie­ści o pi­ją­cych kie­row­cach za­czą­łem się bać że nie usły­szę au­tor­ki przez ko­lej­ne 30 min z 40-mi­nu­to­wej ca­ło­ści. Aż tu na­gle.… Ka­sia wra­ca do gry gdy po­ja­wia się te­mat grec­kie­go desz­czy­ku !

I te­raz już do koń­ca od­cin­ka to­czy się bar­dzo sym­pa­tycz­na roz­mo­wa na te­mat Włoch, po­łu­dnio­wej men­tal­no­ści, je­dze­nia i grec­kich kra­jo­bra­zów.
Pro­wa­dzą­cy po­ru­sza­ją tak­że dość cie­ka­wy te­mat spo­so­bu po­ru­sza­nia się po grec­kich, krę­tych dro­gach. Kto był w Gre­cji i po­ru­szał się tam sa­mo­cho­dem wie o co cho­dzi a jak nie to do­wie się z te­go od­cin­ka :) Oso­bi­ście mia­łem oka­zję po­jeź­dzić po Kre­cie wy­po­ży­czo­nym au­tem i wiem jak du­ży szok mo­że­my prze­żyć pierw­sze­go dnia gdy pró­bu­je­my ujść z ży­ciem pod­czas mo­bil­ne­go urlo­pu w tym po­łu­dnio­wym kraj peł­nym gwiż­dżą­cych i trą­bią­cych lu­dzi ma­ją­cych w du­pie wszel­kie prze­pi­sy na­rzu­co­ne przez rząd, któ­re­go jak są­dzą sa­mi nie wy­bra­li.
W mniej wię­cej 22 mi­nu­cie wra­ca­ją do te­ma­tu od­cin­ka ja­ki so­bie naj­wy­raź­niej za­pla­no­wa­li czy­li do ksią­żek.
I zno­wu na­stę­pu­je zwrot ak­cji jak w Mul­hol­land Dri­ve Da­vi­da Lyn­cha :)

O czym mó­wią da­lej ? Sprawdź­cie sa­mi i od­słu­chaj­cie ko­niecz­nie pierw­sze­go od­cin­ka Sło­wo­to­ku na stro­nie te­go cie­płe­go i sym­pa­tycz­ne­go pod­ca­stu lub klik­nij­cie

      tu­taj
aby słu­chać na­tych­miast :D
Continue Reading · 1

Niech wią!