Strony

Tag Archives | historia

Studio przy zasiekach - BarKarola

Studio przy zasiekach - BarKarola

Stu­dio przy za­sie­kach - Bar­Ka­ro­la | Fo­to: wikipedia.de

Od za­wsze in­te­re­su­ję się hi­sto­rią XX wie­ku. Od ja­kie­goś cza­su jesz­cze bar­dziej. Dla­te­go z przy­jem­no­ścią wy­słu­cha­łem 23. od­cin­ka pod­ka­stu Bar­Ka­ro­la, o ty­tu­le Stu­dio przy za­sie­kach.

Pa­weł opo­wia­da w tym od­cin­ku o hi­sto­rii mu­ru ber­liń­skie­go, któ­ry na 28 lat po­dzie­lił Ber­lin na Wschod­ni i Za­chod­ni. Dla­cze­go po­wstał, kto go zbu­do­wał, przed kim i ko­go bro­nił? To trud­ne py­ta­nia, a pro­wa­dzą­cy sta­ra się na nie od­po­wie­dzieć. Pa­weł opo­wia­da rów­nież o uciecz­kach z jed­nej stro­ny na dru­gą. Nie wszyst­kie skoń­czy­ły się szczę­śli­wie, jak to w ży­ciu by­wa. Od­ci­nek znaj­dzie­cie tu­taj. Po­le­cam!

Z opi­su od­cin­ka:

Trze­cie­go paź­dzier­ni­ka 1990 ro­ku na mo­cy ra­ty­fi­ko­wa­ne­go przez par­la­men­ty NRD i RFN w dniu 20 wrze­śnia 1990 ro­ku trak­ta­tu zjed­no­cze­nio­we­goc, lan­dy NRD przy­stą­pi­ły do RFN. Dzień ten jest uzna­wa­ny za ofi­cjal­ną da­tę zjed­no­cze­nia Nie­miec. To je­dy­ne świę­to pań­stwo­we Nie­miec. Dzień Nie­miec­kiej Jed­no­ści - Tag der Deut­schen Ein­he­it.

Continue Reading · 0

Niech wią!