Strony

Tag Archives | hakerzy

Katalog Podkastów zhakowany

Kata­log Pol­skich Pod­ka­stów, któ­ry dzię­ki Ro­ber­to­wi Ko­ese­lin­go­wi nie­prze­rwa­nie dzia­ła już od po­nad dwóch lat, 3. stycz­nia br. zo­stał zha­ko­wa­ny. Po­ni­żej zrzut ekra­nu ka­ta­lo­gu za­raz po ata­ku hakera.

Katalog Podkastów zhakowany

Wy­glą­da na to, że za prze­ję­ciem stro­ny stoi tu­rec­ki wan­dal ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Rell-4, któ­ry praw­do­po­dob­nie wła­mał się na ser­wer przez pro­to­kół FTP, usu­nął pli­ki stro­ny i pod­mie­nił stro­nę główną.

Obec­nie ka­ta­log zo­stał przy­wró­co­ny do peł­nej świet­no­ści i dzia­ła jak przed ata­kiem. Bra­wa dla Ro­ber­ta, któ­ry trzy­ma rę­kę na pul­sie. Ale za to ha­sła do ser­we­ra ma słabe ;)

Continue Reading · 3

Niech wią!