Strony

Tag Archives | forum

Forum dyskusyjne powraca na polskipodkasting.com

Jak in­for­mo­wa­łem tu­taj, tu­tej­sze fo­rum zo­sta­ło de­fi­ni­tyw­nie za­mknię­te. Jed­nak pro­wa­dze­nia fo­rum pod­ka­sto­we­go pod­jął się Pi­hont zna­ny nie tyl­ko w Mi­ni­ster­stwie Pra­cy, po­ten­tat pod­ka­sto­wy. No­we fo­rum znaj­dzie­cie tu­taj. Za­pra­szam wszyst­kich do re­je­stra­cji i wy­mia­ny do­świad­czeń pod­ka­sto­wych.

Forum podkastowe powraca

Fo­rum pod­ka­sto­we po­wra­ca

Continue Reading · 0

Forum zamknięte

Z ra­cji ma­łe­go za­in­te­re­so­wa­nia fo­rum oraz chro­nicz­ny brak cza­su zmu­sił mnie do za­mknię­cia fo­rum o pol­skim pod­ka­stin­gu. Wszyst­kim udzie­la­ją­cym się na fo­rum dzię­ku­ję, a za­in­te­re­so­wa­nym któ­rzy chcie­li­by dzie­lić się wie­dzą na te­ma­ty pod­ka­sto­we za­pra­szam do pi­sa­nia ar­ty­ku­łów na tym blo­gu.

Continue Reading · 13

Niech wią!