Strony

Tag Archives | blogspot

Własny podkast na blogspot.com i archive.org

Własny podkast na blogspot.com i archive.orgJak za­ist­nieć w pod­ka­sto­wym świe­cie mi­mo te­go, że ma­my chęć do na­gry­wa­nia lecz nie ma­my zie­lo­ne­go po­ję­cia o two­rze­niu stron, ani nie ma­my fun­du­szy na wła­sny ho­sting gdzie umiesz­cza­li­by­śmy swo­je wła­sne na­gra­nia? Wy­da­wa­ło­by się, że py­ta­nie po­zo­sta­je bez od­po­wie­dzi. Jed­nak my ma­my na to ra­dę.

Po ostat­niej (nie pierw­szej już) du­żej awa­rii na mypodcast.com, ra­czej nie po­le­ca­my ni­ko­mu two­rzyć tam stro­ny z wła­snym pod­ka­stem. No chy­ba, że trak­tu­je­cie swój pod­kast ty­po­wo ama­tor­sko i nie bar­dzo in­te­re­su­je was los wa­szej twór­czo­ści.

My po­le­ca­my bar­dziej pew­ny i spraw­dzo­ny przez wie­lu pod­ka­ste­rów spo­sób. A mia­no­wi­cie po­łą­cze­nie dwóch bez­płat­nych ser­wi­sów. Blogspot.com i archive.org. Na tym pierw­szym two­rzy­my stro­nę, a na dru­gim trzy­ma­my pli­ki. Jak zmu­sić te dwa ser­wi­sy do współ­pra­cy? Zo­bacz­cie sa­mi na po­niż­szym sa­mo­ucz­ku.


Au­to­rem po­wyż­sze­go sa­mo­ucz­ka jest Łu­kasz Mo­cek z pod­ka­stu Pa­pa Ca­fe
Continue Reading · 1

Niech wią!