Strony

Tag Archives | bez nazwy

Nienazwane Skwarowe tchnienie grozy

No i sta­ło się. Nie je­stem już je­dy­nym Twit­te­ro­wym spa­me­rem wśród pol­skich pod­ca­ste­rów. Do te­go wą­skie­go acz mam na­dzie­ję mi­łe­go gro­na do­łą­czył wła­śnie Skwarr - au­tor pod­ca­stu Bez Na­zwy.

Cóż się sta­ło? Po dzie­wię­ciu la­tach ży­cia z gej­szą stwier­dził że jest zbyt sta­ry i udał się do we­te­ry­na­rza zro­bić so­bie bi­lans se­nio­ra aby nam o tym te­raz opo­wie­dzieć, bo w pod­ca­stin­gu czas pły­nie nie­ste­ty nie­ubła­ga­nie po­zo­sta­wia­jąc trwa­łe śla­dy w ludz­kiej psy­chi­ce. Con­ti­nue Re­ading →

Continue Reading · 5

Niech wią!