Strony

Tag Archives | bania

Koźlak – afirmacje nędznego kożuszka

Dzi­siaj zno­wu pa­skud­na po­go­da. So­bot­ni po­chmur­ny po­ra­nek za­chę­ca do po­zo­sta­nia w łóż­ku a je­śli już trze­ba wstać to do wy­pi­cia po­ran­nej kaw­ki. Ale to ta­kie ba­nal­ne. Nie lu­bię ru­ty­ny. Po­sta­no­wi­łem za­cząć ten dzień jak praw­dzi­wy męż­czy­zna czy­li od pi­wa. No i ca­ły dzień z Ba­ni.

Koźlak - afirmacje nędznego kożuszka

Z Ba­ni miod­nych ust są­czy się za­wsze sma­ko­wi­ty opis trun­ków ni­sko­al­ko­ho­lo­wych (choć Koź­lak jak usły­szy­my ma­ło nie ma) czy­li róż­nej ma­ści pi­wek. Już po raz 26 Ba­nia opo­wia­da pro­fe­sjo­nal­nie o pi­wie w swo­im pod­ca­ście o jak­że za­ska­ku­ją­cej na­zwie - O pi­wie :)

Tym ra­zem uda­ło mu się far­tow­nie do­stać w Au­chan za nie­ca­łe 5 zy­la bu­tel­kę Koź­la­ka. Po­pę­dził czym prę­dzej do do­mu w wia­do­mym ce­lu. Opróż­nił bu­tel­kę do szklan­ki od ko­nia­ku (?), wró­cił do skle­pu ale nie­ste­ty bu­tel­ka oka­za­ła się bez­zwrot­na. Po­sta­no­wił po­dzie­lić się swo­ją roz­pa­czą ze słu­cha­cza­mi pod­ca­stu w od­cin­ku za­ty­tu­ło­wa­nym „Koź­lak Clas­sic”.

Czy zda­rza Wam się cza­sem nie wy­pić pi­wa szyb­ko lub pod­czas roz­mów z przy­ja­ciół­mi lecz w spo­ko­ju, przy jaz­zie w desz­czo­wy wie­czór przez czas ja­kiś afir­mo­wać pia­nę ob­ser­wu­jąc wi­śnio­we re­flek­sy zło­ci­ste­go lub rdza­we­go trun­ku? I nie ga­dać zbyt­nio o pier­do­łach lecz dać mó­wić tyl­ko jed­nej oso­bie, któ­ra po­tra­fi nas po­pro­wa­dzić przez niu­an­se piw­ne­go świa­ta i po­tra­fi oce­nić każ­de pi­wo? A mo­że war­to?

Ba­nia i je­go nędz­ny ko­żu­szek to już kla­sy­ka ga­tun­ku. Po­zwa­la nam wy­pić pi­wo jesz­cze przed je­go za­ku­pem. Dzie­li się ze słu­cha­cza­mi so­czy­sty­mi opi­sa­mi lecz nie­ste­ty nie sa­mym pi­wem. :/ Ty­po­wy Po­lak.

War­to po­słu­chać pod­ca­stu O pi­wie pó­ki jest, bo Ba­nia w tym od­cin­ku mó­wi nam że ma pe­wien pro­blem z al­ko­ho­lem i mu­si so­bie go w od­po­wied­ni spo­sób daw­ko­wać by nie skoń­czy­ło się to nie­cie­ka­wie.

Mam na­dzie­ję że nie skoń­czy się nie­cie­ka­wie a je­śli już to trud­no się mó­wi,  przy­naj­mniej po­zo­sta­nie po nim cie­ka­wy pod­cast :)

Ni­gdy nie wia­do­mo jak się skoń­czy ko­lej­ny dzień. Ja je­stem ja­sno­wi­dzem więc już wiem. :) Cza­sem war­to za­cząć dzień od pi­wa.

P.S.
Ba­nia pro­po­nu­je Wam w tym od­cin­ku na­gra­nie wła­snej za­jaw­ki więc war­to sko­rzy­stać z pro­po­zy­cji pusz­cze­nia w eter swo­je­go beł­ko­tu :D.

Szcze­gó­ły po­zna­cie po wy­słu­cha­niu

      te­go
od­cin­ka.
Po­zdra­wiam.
Pi­hont.
Continue Reading · 1

Niech wią!