Strony

Tag Archives | arqu

Ruszaj się Skwarze!

Mamy pierw­szy w hi­sto­rii pol­skie­go pod­ka­stin­gu za­kład. Dwóch pod­ka­ste­rów Ma­ciek z pod­ka­stu Bez na­zwy! oraz Arek, roz­po­czy­na­ją­cy swój no­wy pro­jekt Ru­szaj się Bru­no, za­ło­ży­ło się o skrzyn­kę na­po­ju moc­no chło­dzą­ce­go, że bę­dą na­gry­wać re­gu­lar­nie.

Ruszaj się Skwarze!

Za­sa­dy są pro­ste. Obaj ma­ją na­grać je­den od­ci­nek w ty­go­dniu. Arek we wto­rek, Ma­ciek w śro­dę. Prze­gry­wa ten, któ­re­mu ja­ko pierw­sze­mu nie uda się na­grać od­cin­ka. W ten wy­gra­ny bę­dzie de­lek­to­wał się zło­ci­stym pły­nem w spo­rych ilo­ściach.

Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że Ma­ciek ma ma­łe­go obe­sroł­ka w do­mu, to bę­dzie mu cięż­ko kon­ku­ro­wać z Ar­kiem, któ­ry obec­nie zo­stał sło­mia­nym wdow­cem przez naj­bliż­sze kil­ka ty­go­dni, jest wol­ny jak ptak i ca­ły czas jest oswo­jo­ny z mi­kro­fo­nem dzię­ki in­nym pod­ka­stom. Ale zna­jąc elo­kwen­cję oraz ła­twość mó­wie­nia o ni­czym, to i Ma­ciek nie jest bez szans, wspie­ra­ny nie­słab­ną­cą rze­szą fa­nów.

Ja mam tyl­ko na­dzie­ję, że ni­ko­mu z nich nie uda się prze­grać i bę­dą na­gry­wać ile wle­zie! To kto na­stęp­ny?

Continue Reading · 9

Niech wią!