Strony

7 zasad podkastera

Siedem zasad podkasteraMam na imię Fi­lip i je­stem pod­ca­ste­rem. Tak od pra­wie 6 lat się przed­sta­wiam. I ty­le. Wię­cej o mnie tu­taj się nie do­wie­cie, bo nie bę­dę pi­sał o so­bie (te­go i tak ma­cie po dziur­ki w no­sie gdzieś in­dziej i te­go ca­łe­go beł­ko­tu o kró­lach, o by­ciu naj­lep­szym). Bę­dę za to so­bie gło­śno my­ślał na oko­ło pod­ka­sto­we róż­ne te­ma­ty.

Za­tem z wiel­ką nie­ukry­wa­ną ra­do­ścią i na­dzie­ją pod­łą­czam się do pro­jek­tu, tym ra­zem pi­sa­ne­go, któ­ry bę­dzie trak­to­wał wła­śnie o pod­ka­stach. A że u mnie (pra­wie) wszyst­ko mu­si być jak w nie­miec­kim czoł­gu, to na po­czą­tek naj­waż­niej­sze: sie­dem za­sad do­bre­go pod­ka­sto­wa­nia, w ko­lej­no­ści wca­le nie przy­pad­ko­wej.

  • Re­gu­lar­ność - bo to wg mnie wią­że „klien­ta ze sprze­daw­cą”. Na za­wsze. Na do­bre… i już.
  • Au­ten­tycz­ność - nie ko­piuj (Mar­ti­na), bądź in­ny, na­wet je­śli cię nie ro­zu­mie­ją. Rób swo­je.
  • Umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się - Po­myśl za­nim coś po­wiesz, ale i sta­raj się uży­wać pra­wi­dło­wą „or­to­gra­fię”.
  • In­te­rak­tyw­ność - sta­raj się za­chę­cić słu­cha­czy do ko­men­to­wa­nia, do dzie­le­nia się opi­nia­mi, ale mo­żesz też za­chę­cać do od­wie­dzin miejsc, w któ­rych by­łeś, bądź or­ga­ni­zo­wać kon­kur­sy. Tu spek­trum jest sze­ro­kie.
  • Roz­po­zna­wal­ność - choć pod­cast to hob­by, ale stwórz mar­kę, ja­kość, coś co cię wy­róż­ni w tłu­mie nada­wa­czy.
  • Wia­ry­god­ność - ściem­niać moż­na jak au­tor tu pi­szą­cy, ale war­to co ja­kiś czas prze­pla­tać od­cin­ka­mi praw­dzi­wy­mi, mó­wić szcze­rze, na­wet otwo­rzyć się do słu­cha­cza. To mo­że po­wo­do­wać pew­ne­go ro­dza­ju więź z od­bior­cą.
  • Do­bra or­ga­ni­za­cja - mó­wić jest ła­two, ale za­in­te­re­so­wać słu­cha­cza jest co­raz trud­niej. Za­tem ra­dzę przy­go­to­wać się do od­cin­ka. Na­wet su­che punk­ty, kil­ka słów, wy­kres, plan bar­dzo po­mo­że. Oczy­wi­ście moż­na iść na ży­wioł, je­śli ktoś „ma ga­da­ne”, ale mi­mo to naj­prost­szy plan pod­ka­stu jesz­cze ni­ko­mu nie za­szko­dził.


I ty­le. Mo­żesz się do tych re­guł dość luź­no sto­so­wać.  Te sie­dem punk­tów sta­no­wią ka­no­ny „pod­ka­sto­wych za­cho­wań na­gry­wa­cza”. Ale wia­do­mo - re­gu­ły i na­ka­zy - cza­sem je się omi­ja, dla­te­go bez nich też bę­dziesz świet­ny­mi pod­ka­ste­rem, bo nie waż­ne ja­ki­mi dro­ga­mi cho­dzisz, ma spra­wiać to­bie to przy­jem­ność a je­śli ktoś in­ny wy­ra­zi aplauz lub za­ak­cep­to­wa­nie, to już bę­dzie prze­pięk­nie.

Ale pa­trząc na to z dru­giej stro­ny, spójrz so­bie w oczy (uży­wa­jąc lu­stra), i za­sta­nów się po na­gra­niu, od­słu­cha­niu, edy­cji, czy mo­żesz w swo­im pro­jek­cie przy­znać się do za­sto­so­wa­nia, na­wet mi­mo­wol­nie któ­re­goś z punk­tów?

Te­go nie da się unik­nąć…

eFDe

Continue Reading · 3

Kombinat łączy się z Polskie Podcasty

W ku­pie si­ła! Wia­do­mo to nie od dziś. Po­ry­wa­jąc się na pro­jekt otwar­cia blo­ga o pod­ka­stach od ra­zu wie­dzia­łem, że trze­ba to zro­bić wspól­nie. Pierw­szą oso­bą, któ­ra mi przy­szła do gło­wy był oczy­wi­ście Pi­hont ja­ko au­tor po­dob­ne­go w za­my­śle two­ru ja­kim jest blog polskiepodcasty.com Tu za­wa­ha­łem się przez chwi­lę, po­nie­waż wy­żej wy­mie­nio­ny jest wy­znaw­cą li­te­ry „C” w sło­wie PODKAST, a tu prze­cież ser­wis pro­mu­ją­cy pol­ską od­mia­nę te­goż sło­wa.

Choć Mar­cin (Pi­hont) od ja­kie­goś cza­su znik­nął ze sce­ny pod­ka­sto­wej jak i je­go blog lek­ko przy­sechł, to jed­nak uda­ło mi się go zła­pać pod sta­rym nic­kiem na sky­pe. Aku­rat jak stał w ko­lej­ce po dzien­nik „Fakt” (po­noć pi­su­je te­raz tam). Po dłuż­szej wy­mia­nie zdań uda­ło mi się prze­ko­nać cfa­nia­ka-war­sza­wia­ka do udzia­łu w pro­jek­cie i prze­le­wa­niu wła­snych my­śli na blo­ga podkasty.pl.

Kombinat Podkastowy łączy się z Polskiepodcasty.com

Za­tem ogła­szam co na­stę­pu­je. Łą­czy­my na­sze wspól­ne pro­jek­ty i od­tąd Pi­hont o pod­ka­stach bę­dzie pi­sał tu­taj, a wszyst­kie je­go wcze­śniej­sze tre­ści zo­sta­ną prze­nie­sio­ne do Kom­bi­na­tu. Nie wia­do­mo jesz­cze kie­dy od­zy­ska for­mę, ale po­noć ostro tre­nu­je ze słu­chaw­ka­mi na uszach i aj­po­dem peł­nym wy­peł­nio­nym po brze­gi pod­ka­sta­mi.

Do współ­pra­cy przy­łą­czył się rów­nież do­brze słu­cha­czom zna­ny Fi­lip De. Po po­nad rocz­nej prze­rwie Fi po­wró­cił do na­gry­wa­nia wła­snych pod­ka­stów i obie­cał wspo­móc do­brym sło­wem rów­nież Kom­bi­nat Pod­ka­sto­wy.

Je­śli i ty czy­tel­ni­ku chciał­byś od cza­su do cza­su skrob­nąć coś na te­mat pol­skich pod­ka­stów, to za­pra­szam do współ­udzia­łu na chwa­łę pol­skie­go pod­ka­stin­gu. Po­ła­cie ser­we­ra są nie­wy­czer­pa­ne i mam na­dzie­ję, że uda się nam zbu­do­wać ze­spół, któ­ry bę­dzie pi­sał tu­taj cie­ka­wie i re­gu­lar­nie. Te­ma­ty­ka jest tak sze­ro­ka jak pol­ski pod­kast. Prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­na. Aby się ze mną skon­tak­to­wać wy­star­czy wy­peł­nić ten for­mu­larz.

Continue Reading · 0

Skwarrrna Dorotka

Oto po­wód dla któ­re­go ostat­ni­mi cza­sy tak rzad­ko mo­że­my słu­chać no­wych od­cin­ków pod­ka­stów Bez Na­zwy oraz Su­biek­tyw­nie o Kul­tur­ce. Otóż re­dak­tor Skwa­ra wraz ze swo­ją mał­żon­ką pra­co­wał na no­wym pro­jek­tem. Moż­na po­wie­dzieć, że nad „pro­jek­tem ży­cia”!

Skwara ojcem po raz drugi

Skwa­ra oj­cem po raz dru­gi

16. czerw­ca 2011 ro­ku, w czwar­tek wie­czo­rem, przy­szła na świat Do­rot­ka. Dru­ga cór­ka oraz owoc pra­cy lę­dź­wi po­wyż­sze­go. Do­rot­ka mie­rzy 56 cm i wa­ży so­lid­ne 3418 gra­mów. Szczę­śli­wym ro­dzi­com gra­tu­lu­je­my, a my ja­ko wier­ni fa­ni pro­duk­cji Mać­ka mu­si­my uzbro­ić się w jesz­cze więk­szą cier­pli­wość.

Continue Reading · 5

40 lat podkastu NTDO

Wła­ści­wie to 17. czerw­ca uro­dziny ob­cho­dził au­tor pod­ka­stu Nie Tyl­ko Dla Or­łów – Fi­lip. I to nie by­le ja­kie, bo czter­dzie­ste. Kto pa­mięta jesz­cze ten za­chryp­nięty głos i go­dziny na­grań z prze­róż­nych za­kąt­ków świa­ta oraz cię­tych roz­mów z cie­ka­wymi ludź­mi, ten wie do cze­go zdol­ny jest Fi­lip.

40. lat podkastu Nie Tylko Dla Orłów

Za­tem i ja ży­czę Fi­li­powi wszyst­kiego naj­lep­szego. Czter­dzie­sta to już po­ważny wiek via­grow­ski. Żyj nam Fi­li­pie STO lat! A wier­nym słu­cha­czom NTDO zdra­dzę w naj­głęb­szej ta­jem­nicy, że Fi już nie­długo pla­nuje wskrze­sić swój pro­jekt. To jest to co ty­gry­ski chcie­liby usły­szeć naj­bar­dziej :)

Continue Reading · 1

Podkaster emigrant

Oto Dia­dlo. Czło­wiek, któ­re­go ka­rie­ra ja­ko pod­ka­ste­ra wró­ży­ła świe­tla­ną przy­szłość. W po­łą­cze­niu z Pi­hon­tem za­po­cząt­ko­wa­li no­wą ja­kość w pol­skim pod­ka­stin­gu. Nie­ste­ty tyl­ko przez chwi­lę. Jak to by­wa przy współ­pra­cy dwóch cha­rak­ter­nych war­sza­wia­ków ich współ­pra­ca za­koń­czy­ła się dość nie­ocze­ki­wa­nie. Na ty­le źle się dzia­ło, że Dia­dlo spa­ko­wał wa­liz­kę (a mo­że sześć), przy­tu­lił dwa ko­ty pod pa­chę i wy­je­chał do Ka­na­dy.

Ale to nie ko­niec. Po kil­ku mie­sią­cach gdy Dia­dlo za­po­znał Ka­ri­bu, a je­go ko­ty na­uczy­ły się miau­czeć po an­giel­sku, stał się cud! Nasz bo­ha­ter uczest­ni­czył w I Spo­tka­niu Pol­skich Pod­ka­ste­rów na Zie­mi Ka­na­dyj­skiej. I dał głos. A jak­że! A wszyst­kie­go mo­że­cie wy­słu­chać w pod­ka­ście Hi­sto­ria Mo­jej Emi­gra­cji. Po­le­cam!

Continue Reading · 2

Gacek speleolog

Daw­no, daw­no te­mu gdy pol­skie pod­ka­sty moż­na by­ło po­li­czyć na jed­nej rę­ce nada­wał pod­kast Bloc­khauz A. Te­ma­tem prze­wod­nim Ja­co­la by­ły wszel­kie­go ro­dza­ju umoc­nie­nia, bun­kry i for­ty­fi­ka­cje, któ­re oso­bi­ście pe­ne­tro­wał. Nie­ste­ty Ja­cek za­koń­czył na­gry­wa­nie na od­cin­ku 16 (a mo­że 19).

Plecotus.pl - nowy podkast Jacola

Jed­nak pa­sja pod­ka­sto­wa­nia po­zo­sta­ła w ser­cu Jac­ka. I oto po dwóch la­tach nie­obec­no­ści Ja­col po­wra­ca. Tym ra­zem pod pseu­do­ni­mem Ga­cek. A je­go pod­ka­sty moż­na zna­leźć na stro­nie Plecotus.pl (Ple­co­tus to ro­dzaj nie­to­pe­rza). Te­ma­tem prze­wod­nim rów­nież bę­dą bun­kry. A jak nie bę­dzie bun­krów, to też na pew­no bę­dzie za­je­bi­ście!

Continue Reading · 0

wZlot podkasterów – Kręgiel 2011

Czy ja­ko słu­chacz i mi­ło­śnik pol­skich pod­ka­stów mógł­byś prze­ga­pić ta­ką oka­zję? Tą oka­zją jest or­ga­ni­zo­wa­ny wZlot Pod­ka­te­rów, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 12-14 sierp­nia 2011 ro­ku, w OS Krę­giel nad Za­le­wem Ko­ro­now­skim nie­da­le­ko Byd­gosz­czy.

Bę­dzie moż­li­wość po­znać się wza­jem­nie, po­roz­ma­wiać na ży­wo i do­brze się ba­wić. Pro­gram spo­tka­nia jest otwar­ty i każ­dy mo­że zgło­sić wła­sne po­my­sły. Nad za­le­wem i w bez­po­śred­nim po­bli­żu znaj­du­je się spo­ro atrak­cji, a jed­no­cze­śnie nie ma tłu­mu wcza­so­wi­czów. We wła­snym za­kre­sie na­le­ży za­re­zer­wo­wać so­bie noc­leg. Przy ów za­le­wie znaj­du­je się spo­ro ośrod­ków wy­po­czyn­ko­wych i nie po­win­no być pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem cze­goś wol­ne­go na­wet w okre­sie wa­ka­cyj­nym.

Wszy­scy są mi­le wi­dzia­ni. Nie tyl­ko słu­cha­cze i pod­ka­ste­rzy. Każ­dy kto ma ocho­tę do­brze się ba­wić w ci­chym i spo­koj­nym miej­scu niech czu­je się za­pro­szo­ny. Po wię­cej in­for­ma­cji za­pra­szam na stro­nę Pod­ca­sto­fo­nu oraz do spe­cjal­nie za­ło­żo­ne­go wąt­ku na fo­rum.

Continue Reading · 0

Niech wią!