Strony

Retro Radio zza grobu

To jest pra­wie nie­moż­li­we i nie­sły­cha­ne. Pod­kast Re­tro Ra­dio po­wró­cił! Mi­mo wszel­kich prze­ciw­no­ści lo­su, zmia­ny pra­cy, zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia, ofi­cjal­nej re­zy­gna­cji z pro­jek­tu, AdamArek, czy­li re­tro bra­cia, zdo­ła­li oży­wić swój pod­kast na no­wo. To cud!

Retro Radio z zagrobu

Ban­ner Re­tro Ra­dio

W naj­now­szym, już 25. od­cin­ku pa­no­wie roz­pra­wia­ją lo­sach mło­dych ak­to­rów, któ­rzy wcie­la­li się w po­sta­ci z daw­nych, kul­to­wych już se­ria­li, ta­kich jak: Wa­ka­cje z du­cha­mi, Pan Sa­mo­cho­dzik i Tem­pla­riu­sze czy choć­by Sta­wiam na Tol­ka Ba­na­na.

Miej­my na­dzie­ję, że re­tro bra­cia po­słu­cha­ją gło­su lu­du i wy­głod­nia­łych fa­nów i bę­dą na­gry­wać czę­ściej, bo rok i 4 mie­sią­ce prze­rwy, to tro­chę za du­żo. Po­słu­chaj naj­now­sze­go od­cin­ka Re­tro Ra­dio - już te­raz | START .

Continue Reading · 4

Konkurs u Pihonta

Ależ ten Pi­hont (War­sza­wiak, chcia­łem za­uwa­żyć) się nam roz­be­stwił. Na­gry­wa na po­tę­gę. I wła­śnie dzi­siaj ru­szył z no­wym pod­ka­stem Faj­ka Wod­na. Le­d­wo ru­szył, a już ogło­sił kon­kurs.

Konkurs u Pihonta

Fo­to: Chris­sy H | Flickr

Do wy­gra­nia jest oczy­wi­ście nic in­ne­go jak faj­ka wod­na ty­pu Fu­tu­ra. Wszyst­ko co mu­sisz zro­bić, to sko­men­to­wać ten naj­now­szy od­ci­nek. Te­mat ko­men­ta­rza: czym jest dla cie­bie faj­ka wod­na? Wszyst­kie in­for­ma­cje w pod­ka­ście. I przy oka­zji po­wiedz­cie Pi­hon­to­wi, że pod­kast pi­sze się przez „K”!

Continue Reading · 2

Ankieta podkastowa 2011

Kil­ka dni te­mu ru­szy­ła An­kie­ta pod­ka­sto­wa za rok 2011. W tym ro­ku, jak w ro­ku po­przed­nim, przy­go­to­wał ją Żu­ku au­tor pod­ka­stu Dźwię­kosz­czel­ny. An­kie­ta do­stęp­na jest pod ad­re­sem ankieta.podkasty.net.

Te­go­rocz­na an­kie­ta jest opi­so­wa i skła­da się z czte­rech py­tań:

  • „Lu­bię to”. Naj­lep­sza, naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­ca, Two­im zda­niem, au­dy­cja (pod­cast) opu­bli­ko­wa­na w ze­szłym ro­ku w pol­skim In­ter­ne­cie.
  • „Mi­strzu, uwiel­biam Cie­bie”. Naj­lep­szy, naj­bar­dziej cha­ry­zma­tycz­ny, naj­cie­ka­wiej mó­wią­cy, Au­tor / Au­tor­ka pol­skie­go pod­ca­stu A.D. 2011
  • „Sza­cu­nek”. Na­gro­da za ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w 2011 ro­ku.
  • „I…wystartował!” Naj­lep­szy de­biut w pol­skim pod­ca­stin­gu w 2011 ro­ku.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz na stro­nie podkasty.net.

Continue Reading · 1

Katalog Podkastów zhakowany

Kata­log Pol­skich Pod­ka­stów, któ­ry dzię­ki Ro­ber­to­wi Ko­ese­lin­go­wi nie­prze­rwa­nie dzia­ła już od po­nad dwóch lat, 3. stycz­nia br. zo­stał zha­ko­wa­ny. Po­ni­żej zrzut ekra­nu ka­ta­lo­gu za­raz po ata­ku ha­ke­ra.

Katalog Podkastów zhakowany

Wy­glą­da na to, że za prze­ję­ciem stro­ny stoi tu­rec­ki wan­dal ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Rell-4, któ­ry praw­do­po­dob­nie wła­mał się na ser­wer przez pro­to­kół FTP, usu­nął pli­ki stro­ny i pod­mie­nił stro­nę głów­ną.

Obec­nie ka­ta­log zo­stał przy­wró­co­ny do peł­nej świet­no­ści i dzia­ła jak przed ata­kiem. Bra­wa dla Ro­ber­ta, któ­ry trzy­ma rę­kę na pul­sie. Ale za to ha­sła do ser­we­ra ma sła­be ;)

Continue Reading · 3

Podkastowy Wrocław

Podkasterzy w Radio Wrocław

Kil­ka dni te­mu, w grud­niu 2011 ro­ku od­by­ło się spo­tka­nie wro­cław­skich pod­ka­ste­rów w Ra­dio Wro­cław W spo­tka­niu udział wzię­li Mi­chał Ma­słow­ski, Pa­weł Tka­czyk, Kon­rad Okoń­ski i or­ga­ni­zu­ją­cy spo­tka­nie Ja­cek Kuch­mistrz, re­pre­zen­tu­ją­cy pod­ka­sty ta­kie jak: Ma­ła Wiel­ka Fir­ma, Mac­Gad­ka, Schwing oraz Cześć 1966. Na­gra­nie moż­na wy­słu­chać w jac­ko­wym pod­ka­ście.

Continue Reading · 0

Kino Miś

Kil­ka ty­go­dni te­mu ru­szył no­wy pod­kast o fil­mach. O fil­mach wy­łącz­nie pol­skich. Mam na my­śli tu­taj pod­kast Ki­no Miś. Pro­wa­dzą­cy­mi są Prze­mek (au­tor te­go wpi­su), Arek i Łu­kasz. Wszy­scy sta­ry wy­ja­da­cze pod­ka­sto­wi.

Podkast Kino Miś

W za­mie­rze­niu pod­kast ma za­chę­cać do oglą­da­nia no­wych pol­skich fil­mów. Wśród mło­dych lu­dzi pa­nu­je prze­ko­na­nie, że nie war­to oglą­dać pol­skich pro­duk­cji, bo to sa­me szmi­ry. Fak­tem jest, że więk­szość to dra­ma­ty oby­cza­jo­we lub ko­me­die ro­man­tycz­ne.

Jed­nak nie wszyst­kie są bez­na­dziej­ne. I my ja­ko mi­ło­śni­cy pol­skie­go ki­na do­ło­ży­my wła­sną ce­gieł­kę aby zmie­nić to prze­ko­na­nie, że to co pol­skie w ki­ne­ma­to­gra­fii to złe. Otóż mó­wi­my sta­now­cze nie!

Continue Reading · 0

Forum zamknięte

Z ra­cji ma­łe­go za­in­te­re­so­wa­nia fo­rum oraz chro­nicz­ny brak cza­su zmu­sił mnie do za­mknię­cia fo­rum o pol­skim pod­ka­stin­gu. Wszyst­kim udzie­la­ją­cym się na fo­rum dzię­ku­ję, a za­in­te­re­so­wa­nym któ­rzy chcie­li­by dzie­lić się wie­dzą na te­ma­ty pod­ka­sto­we za­pra­szam do pi­sa­nia ar­ty­ku­łów na tym blo­gu.

Continue Reading · 13

Niech wią!