Strony

Nowy sztab, nowe wyzwania

Ahoj! Na­zy­wam się Pa­weł Du­raj, więk­szość z Was zna mnie za­pew­ne z pod­ca­stu In­ny kon­cept. Pod­ca­sty re­gu­lar­nie gosz­czą w mo­ich uszach od sierp­nia 2008 ro­ku. Co tu­taj ro­bię? Po­sta­ram się to wy­ja­śnić…


- Wi­taj mło­dy pod­ca­ste­rze!

Nie by­ło re­ak­cji. Po­sta­no­wił po­wtó­rzyć za­wo­ła­nie.
- Wi­taj mło­dy pod­ca­ste­rze! WITAJ! Cho­le­ra, obudź się wresz­cie!
Ni­ci z efek­tow­ne­go wej­ścia. Ty­le przy­go­to­wań że­by prze­ka­zać wia­do­mość w wi­do­wi­sko­wy i pod­nio­sły spo­sób po­szło na mar­ne, bo za­snął ze słu­chaw­ka­mi w uszach. Jak tak w ogó­le moż­na? Na­wet je­śli słu­cha się cze­goś cie­ka­we­go, na­wet je­śli jest się wy­koń­czo­nym, to jak moż­na usnąć z nie­wy­god­ny­mi ka­wał­ka­mi pla­sti­ku w uszach?
- Mhmml, c-co jes? - Wy­mru­czał prze­cie­ra­jąc oczy i zgar­nia­jąc ście­ka­ją­cą śli­nę z bro­dy. - Łoł! Kim je­steś?
- Zja­wą. Nie wi­dać, że le­wi­tu­ję i prze­zro­czy­sty tro­chę je­stem? Hmm, mo­że na­wet za bar­dzo. Pod­krę­cę tyl­ko kon­trast, o - kon­tur nie­co się wy­ostrzył - tak le­piej. Mam na­dzie­ję, że tym ra­zem do­brze tra­fi­łem. Pa­weł, tak? Po­przed­nio na ja­kie­goś owło­sio­ne­go babsz­ty­la tra­fi­łem. No, ale po­pra­wi­łem współ­rzęd­ne, więc te­raz po­win­no być le­piej. Pa­weł Du­raj, mam ra­cję?
Miał. Nie mu­siał cze­kać na­wet na od­po­wiedź. Obok łóż­ka le­żał ZOOM H2n, wiek się zga­dzał, głos, choć za­spa­ny, też. Na­sta­ła ci­sza. Pa­weł zdez­o­rien­to­wa­ny ga­pił się zza koł­dry na wi­szą­cą metr od nie­go twarz. Sa­mą twarz. Bar­dzo pra­gnął go­rącz­ko­wo roz­my­ślać nad za­ist­nia­łą sy­tu­acją, jed­nak w gło­wie miał tyl­ko pust­kę. Twarz Prze­mka Szcze­pa­niu­ka na­to­miast wo­la­ła roz­ko­szo­wać się chwi­lą niż po­spie­szyć z wy­ja­śnie­nia­mi.
- Ooookej - za­czął po­wo­li Pa­weł. - Bez­piecz­niej dla mnie bę­dzie za­ło­żyć, że to nie jest sen. Zresz­tą nie wy­da­je mi się, że­bym śnił. Wszyst­ko wo­kół wy­da­je się w po­rząd­ku, więc ra­czej wy­klu­czył­bym wiel­kie teo­rie spi­sko­we, któ­rych pa­dłe…
- Do­bra, ba­te­ria mi się koń­czy, więc mu­szę się stresz­czać - prze­rwał mu lek­ko znie­cier­pli­wio­ny Prze­mek. - Mam ta­ki ser­wis, podkasty.pl, mo­że kie­dyś o nim sły­sza­łeś. No, ale jak wiesz de­fi­ni­tyw­nie rzu­ci­łem pod­ka­sting i od pa­ru mie­się­cy ci­cho się na nim zro­bi­ło. Mo­że byś więc… - trzask, twarz zni­kła na se­kun­dę - …ał po­pro­wa­dzić go tro­chę? Sko­ro dzia­ła to szko­da że­by…
Za­kłó­ce­nia śmiesz­nie wy­krzy­wi­ły ho­lo­gram, spo­za trza­sków uda­ło się jesz­cze wy­ła­pać sło­wa „e-ma­il” i „kur­czak” nim wszyst­ko znik­nę­ło po­zo­sta­wia­jąc po so­bie me­ta­licz­ny za­pach.

 

Oj tak, to nie był dla mnie ła­twy po­ra­nek. Nie mia­łem po­ję­cia dla­cze­go Prze­mek  mó­wił o kur­cza­ku, ale gdy tyl­ko spraw­dzi­łem ma­ila, zo­ba­czy­łem tam ta­ką wia­do­mość:
„Ja z ko­lei mam in­ny biz­nes do cie­bie. Mam stro­nę podkasty.pl. W za­ło­że­niu miał być to blog o pod­ka­stach. Je­śli sie­dzisz w te­ma­cie pod­ka­stów i chciał­byś po­pro­wa­dzić tą stro­nę, to za­pra­szam. Treść i for­ma do­wol­na. By­le o pod­ka­stach.”
Na wszel­kie py­ta­nia od­no­śnie po­ja­wie­nia się w mo­im po­ko­ju od­po­wie­dział tyl­ko ta­jem­ni­czym zda­niem, że być mo­że kie­dyś się do­wiem, a kon­to na stron­ce mam już za­ło­żo­ne i gdy bę­dę chciał, mo­gę tam po­grze­bać - w ra­zie pro­ble­mów tech­nicz­nych Prze­mek słu­ży po­mo­cą. To mi­ło z je­go stro­ny. Przez ca­ły dzień my­śla­łem czy za­an­ga­żo­wać się w pro­jekt i nad tym, co doj­rza­ły męż­czy­zna z po­ukła­da­nym ży­ciem ro­bi w sy­pial­ni śpią­ce­go mło­dzień­ca (tak, na­zwa­łem się mło­dzień­cem! I co mi za to zro­bisz?).
Od­po­wiedź na pierw­sze py­ta­nie wi­dzisz czy­ta­jąc ten wpis.

Je­stem świa­dom, że ma­ło kto słu­cha więk­szą ilość pol­sko­ję­zycz­nych, ama­tor­skich pod­ca­stów. A jesz­cze mniej lu­dzi jest za­in­te­re­so­wa­nych czy­ta­niem o nich. Mam jed­nak kil­ka po­my­słów jak za­dbać o ten blog i roz­ru­szać ciut­kę ‘pu­bli­cy­sty­kę’ oko­ło­pod­ca­sto­wą. Czy mi to wyj­dzie? To się oka­że. W bli­skiej przy­szło­ści chcę wziąć na sie­bie jesz­cze kil­ka zo­bo­wią­zań i mam na­dzie­ję, że na wszyst­ko star­czy mi cza­su i ener­gii. Tym­cza­sem do prze­czy­ta­nia, a być mo­że usły­sze­nia!

Continue Reading · 0

Podkast Sinus Academy

Podkast Sinus Academy

Pod­kast Si­nus Aca­de­my

Si­nus Aca­de­my to pod­kast uka­zu­ją­cy się mniej lub bar­dziej re­gu­lar­nie od po­cząt­ku ro­ku 2012. Je­go ce­lem jest pro­mo­wa­nie pol­skiej mu­zy­ki elek­tro­nicz­nej ste­ro­wa­nej ba­sem.

Pro­wa­dzą­cy, któ­ry sam jest pro­du­cen­tem (je­go pro­duk­cje moż­na zna­leźć tu­taj) w każ­dym wy­da­niu pre­zen­tu­je kil­ka utwo­rów z ro­dzi­mej sce­ny, ko­men­tu­je je oraz udzie­la in­for­ma­cji o ar­ty­stach, któ­rzy ją two­rzą. Dość ni­szo­wa, ory­gi­nal­na mu­zy­ka pre­zen­to­wa­na w au­dy­cji z pew­no­ścią do­star­czy „nie­dziel­ne­mu” słu­cha­czo­wi wie­lu no­wych, cie­ka­wych dźwię­ko­wych prze­żyć.

Do tej po­ry uka­za­ło się je­de­na­ście od­cin­ków. Wszyst­kie do­stęp­ne są na mixcloud.com lub na fan­pa­ge pod­ka­stu.

Je­dy­ny mi­nus tej pro­duk­cji jest ta­ki, że Si­nus Aca­de­my ho­sto­wa­ny jest w ser­wi­sie So­undC­lo­ud, któ­ry nie udo­stęp­nia ka­na­łu RSS, więc czy moż­na ją na­zwać pod­ka­stem?

Continue Reading · 0

Studio przy zasiekach - BarKarola

Studio przy zasiekach - BarKarola

Stu­dio przy za­sie­kach - Bar­Ka­ro­la | Fo­to: wikipedia.de

Od za­wsze in­te­re­su­ję się hi­sto­rią XX wie­ku. Od ja­kie­goś cza­su jesz­cze bar­dziej. Dla­te­go z przy­jem­no­ścią wy­słu­cha­łem 23. od­cin­ka pod­ka­stu Bar­Ka­ro­la, o ty­tu­le Stu­dio przy za­sie­kach.

Pa­weł opo­wia­da w tym od­cin­ku o hi­sto­rii mu­ru ber­liń­skie­go, któ­ry na 28 lat po­dzie­lił Ber­lin na Wschod­ni i Za­chod­ni. Dla­cze­go po­wstał, kto go zbu­do­wał, przed kim i ko­go bro­nił? To trud­ne py­ta­nia, a pro­wa­dzą­cy sta­ra się na nie od­po­wie­dzieć. Pa­weł opo­wia­da rów­nież o uciecz­kach z jed­nej stro­ny na dru­gą. Nie wszyst­kie skoń­czy­ły się szczę­śli­wie, jak to w ży­ciu by­wa. Od­ci­nek znaj­dzie­cie tu­taj. Po­le­cam!

Z opi­su od­cin­ka:

Trze­cie­go paź­dzier­ni­ka 1990 ro­ku na mo­cy ra­ty­fi­ko­wa­ne­go przez par­la­men­ty NRD i RFN w dniu 20 wrze­śnia 1990 ro­ku trak­ta­tu zjed­no­cze­nio­we­goc, lan­dy NRD przy­stą­pi­ły do RFN. Dzień ten jest uzna­wa­ny za ofi­cjal­ną da­tę zjed­no­cze­nia Nie­miec. To je­dy­ne świę­to pań­stwo­we Nie­miec. Dzień Nie­miec­kiej Jed­no­ści - Tag der Deut­schen Ein­he­it.

Continue Reading · 0

Dziewiątka w Czwórce

Podkast Radio 9 Lubin

Pod­kast Ra­dio 9 Lu­bin

Czy ra­dio i pod­kast to to sa­mo? We­dług mnie nie, ale my­ślę że to bar­dzo bli­skie za­gad­nie­nia. W każ­dym bądź ra­zie spo­ro pod­ka­ste­rów na ra­dio­wych au­dy­cjach się wzo­ru­je i na­śla­du­je. Czy to źle? W żad­nym wy­pad­ku! Tak jest w przy­pad­ku pod­ka­stu Ra­dio 9 Lu­bin, gdzie pro­wa­dzą­cy - Da­rek Chryc, w moc­no ra­dio­wy i pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób przy­go­to­wu­je swo­je od­cin­ki.

Z ra­cji te­go, że Ra­dio 9 Lu­bin za­jął pierw­sze miej­sce w eu­ro­pej­skim kon­kur­sie pod­ka­sto­wym, Da­rek zo­stał za­pro­szo­ny do Pro­gra­mu 4. Pol­skie­go Ra­dia czy­li po­pu­lar­nej „Czwór­ki”. W ra­dio Da­rek zdra­dza nam ku­li­sty swo­jej pro­duk­cji, mó­wi o tym czym są pod­ka­sty i jak się je „ro­bi”. Po­le­cam od­słu­chać au­dy­cję, któ­rą mo­że­my zna­leźć tu­taj.

Continue Reading · 0

European Podcast Award 2011

European Podcast Award 2011

Eu­ro­pe­an Pod­cast Award 2011

Już po raz trze­ci zo­sta­ły roz­da­ne na­gro­dy w kon­kur­sie pod­ka­sto­wym Eu­ro­pe­an Pod­cast Award. Pol­scy pod­ka­ste­rzy zo­sta­li za­uwa­że­ni i na­gra­dza­ni są do­pie­ro od dwóch lat.

Ze stro­ny Eu­ro­pe­an Pod­cast Award:

Kon­kurs ten jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez ini­cja­ty­wę „Eu­ro­pe­an Pod­cast Award“ przy współ­udzia­le fir­my Olym­pus. Je­go ce­lem jest pre­mio­wa­nie pod­ka­stów au­dio z ca­łej Eu­ro­py, któ­re wy­róż­nia­ją się tre­ścią, ory­gi­nal­no­ścią i po­pu­lar­no­ścią.

Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Audiofala mnie zadowala

Za­uwa­ży­łem, że co dru­gi wpis po­świę­cam Pi­hon­to­wi czy­li Mar­ci­no­wi Czer­cza­ko­wi i je­go pod­ka­sto­wej dzia­łal­no­ści. Nie dla­te­go, że w pol­skim pod­ka­stin­gu nic się nie dzie­je. Wręcz prze­ciw­nie. Nie dla­te­go rów­nież, że pa­łam ja­kąś szcze­gól­ną sym­pa­tią do te­go oso­bli­we­go War­sza­wia­ka (tu już nie na­pi­szę, że wręcz prze­ciw­nie), ale po pro­stu pro­jek­ty Mar­ci­na są na ty­le cie­ka­we, że war­to o nich na­pi­sać.

Audiofala mnie zadowala

Ba­ner Au­dio­fa­li

Jed­nym z naj­now­szych jest Au­dio­fa­la czy­li ra­dio­wa au­dy­cja o pod­ka­stach i pod­ka­ste­rach, pro­wa­dzo­na na ży­wo, co nie­dzie­lę o go­dzi­nie 21.00 na an­te­nie Ra­dia Wnet.
Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Forum dyskusyjne powraca na polskipodkasting.com

Jak in­for­mo­wa­łem tu­taj, tu­tej­sze fo­rum zo­sta­ło de­fi­ni­tyw­nie za­mknię­te. Jed­nak pro­wa­dze­nia fo­rum pod­ka­sto­we­go pod­jął się Pi­hont zna­ny nie tyl­ko w Mi­ni­ster­stwie Pra­cy, po­ten­tat pod­ka­sto­wy. No­we fo­rum znaj­dzie­cie tu­taj. Za­pra­szam wszyst­kich do re­je­stra­cji i wy­mia­ny do­świad­czeń pod­ka­sto­wych.

Forum podkastowe powraca

Fo­rum pod­ka­sto­we po­wra­ca

Continue Reading · 0

Niech wią!