Strony

Jesień w pełni

Od kil­ku ty­go­dni nie opu­bli­ko­wa­łem żad­ne­go wpi­su. Po­wód? Zmę­cze­nie, znu­że­nie, brak we­ny. To zna­czy we­na mo­że i by­ła, ale cher­la­wa i le­ni­stwo szyb­ko roz­kła­da­ło ją na ło­pat­ki. Mi­ja jed­nak ja­kiś czas i na­bie­ra ona krze­py pod­sy­ca­na przez po­czu­cie obo­wiąz­ku. Chy­ba każ­dy tak ma. Stąd bie­rze się i zja­wi­sko se­zo­no­wo­ści wśród pod­ca­stów. Przy­ję­ło się, że ci­sza za­pa­da na okres wa­ka­cji […]

Continue Reading · 1

Powyżej uszu

Od po­nad mie­sią­ca w mo­ich słu­chaw­kach czę­stym go­ściem jest pod­cast „Po­wy­żej uszu”. Ku­ba Rysz­kie­wicz za­czął nada­wać w sierp­niu 2013 ro­ku i - co tu kryć - ostro ru­szył z ko­py­ta. Pu­bli­ku­je czę­sto, pu­bli­ku­je dłu­gie od­cin­ki, pu­bli­ku­je rze­czy, któ­re w więk­szo­ści przy­jem­nie się słu­cha. Po­cząt­ki by­ły eks­pe­ry­men­tal­ne. I słusz­nie, bo sko­ro za­czy­na­my ro­bić coś no­we­go, do­brze jest spraw­dzić w ja­kiej for­mie bę­dzie […]

Continue Reading · 1

O interakcji

Pod­cast Nie Tyl­ko Dla Or­łów ukoń­czył 8 lat. W związ­ku z tą rocz­ni­cą roz­po­czął się je­go ko­lej­ny se­zon. Gra­tu­lu­je­my Fi­li­po­wi wy­trwa­ło­ści, a ze swo­jej stro­ny chciał­bym przy­to­czyć pa­rę sta­ty­styk. Da­ne, któ­rych do nich uży­łem, po­cho­dzą z mo­jej gło­wy, a ana­li­zę prze­pro­wa­dzam na bie­żą­co. Oto, co na­stę­pu­je: 1. Ile NTDO li­czy so­bie od­cin­ków? - Cho­ler­nie du­żo. 2. Ile osób prze­wi­nę­ło się przez […]

Continue Reading · 0

O dialogach i monologach

„Na­wet naj­lep­szy mo­no­log jest gor­szy od dia­lo­gu” - to za­sa­da zna­na pod­ca­ste­rom i słu­cha­czom. Spra­wa jest cał­kiem oczy­wi­sta. Plu­cie w gąb­kę w sa­mot­no­ści wy­ma­ga w koń­cu so­lid­ne­go przy­go­to­wa­nia i szczyp­ty ta­len­tu, je­śli nie chce się spę­dzić póź­niej go­dzi­ny na mon­to­wa­niu pięt­na­stu mi­nut wy­po­cin. Roz­mo­wa kil­ku osób wy­cho­dzi za to na­tu­ral­niej. Wi­dzi­my czy roz­mów­ca się nu­dzi, czy nas ro­zu­mie. Gdy zgu­bi­my […]

Continue Reading · 2

Coś się kończy

25 wrze­śnia 2013 ro­ku na­stą­pił ko­niec. Po kil­ku­mie­sięcz­nej prze­rwie pod­cast Be­squ­itoo wy­dał swe ostat­nie tchnie­nie by za­milk­nąć na wie­ki. No, chło­pa­ki od daw­na to za­po­wia­da­li. Na ostat­ni od­ci­nek ka­za­li cze­kać od stycz­nia te­go ro­ku. I choć ca­ły czas mam ukry­tą na­dzie­ję, że jesz­cze ich usły­szy­my, wszyst­ko wska­zu­je na to, że to ko­niec Be­squ­itoo. Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Podcasty o podcastach

Daw­no, daw­no te­mu, pod­ca­ster­ska brać po­sta­no­wi­ła się zjed­no­czyć i stwo­rzyć ser­wis po­świę­co­ny ich pa­sji, czy­li plu­ciu w gąb­ki mi­kro­fo­no­we. Po­wsta­ło kil­ka ini­cja­tyw, nie­któ­re w nich już upa­dły, nie­któ­re - jak Pod­ca­sto­fon czy Pod­sta­cja ist­nie­ją do dziś. No i jest też blog podkasty.pl, cze­mu by więc nie udźwię­ko­wić go nie­co? Po­bierz au­dio

Continue Reading · 1

Disco-polo wciąż żyje

Spo­tka­nia z di­­sco-po­­lo: Za mo­ich cza­sów… no do­bra, je­stem zbyt mło­dy by mó­wić „za mo­ich cza­sów”. No i to trą­ci by­ciem ta­nim men­to­rem, któ­ry zmar­no­wał swo­je ży­cie i te­raz ma pre­ten­sje o to do ca­łe­go świa­ta. Po­za tym jesz­cze zo­sta­nę wład­cą wszech­rze­czy. Po wsze cza­sy. Do­bra, tro­chę się za­pę­dzi­łem. O wszach bę­dzie kie­dy in­dziej. Gdy mia­łem lat 13 pa­ni na­uczy­ciel­ka […]

Continue Reading · 0

Niech wią!