Strony

Archive | Wiadomości

Skwarrrna Dorotka

Oto po­wód dla któ­re­go ostat­ni­mi cza­sy tak rzad­ko mo­że­my słu­chać no­wych od­cin­ków pod­ka­stów Bez Na­zwy oraz Su­biek­tyw­nie o Kul­tur­ce. Otóż re­dak­tor Skwa­ra wraz ze swo­ją mał­żon­ką pra­co­wał na no­wym pro­jek­tem. Moż­na po­wie­dzieć, że nad „pro­jek­tem ży­cia”!

Skwara ojcem po raz drugi

Skwa­ra oj­cem po raz dru­gi

16. czerw­ca 2011 ro­ku, w czwar­tek wie­czo­rem, przy­szła na świat Do­rot­ka. Dru­ga cór­ka oraz owoc pra­cy lę­dź­wi po­wyż­sze­go. Do­rot­ka mie­rzy 56 cm i wa­ży so­lid­ne 3418 gra­mów. Szczę­śli­wym ro­dzi­com gra­tu­lu­je­my, a my ja­ko wier­ni fa­ni pro­duk­cji Mać­ka mu­si­my uzbro­ić się w jesz­cze więk­szą cier­pli­wość.

Continue Reading · 5

40 lat podkastu NTDO

Wła­ści­wie to 17. czerw­ca uro­dziny ob­cho­dził au­tor pod­ka­stu Nie Tyl­ko Dla Or­łów – Fi­lip. I to nie by­le ja­kie, bo czter­dzie­ste. Kto pa­mięta jesz­cze ten za­chryp­nięty głos i go­dziny na­grań z prze­róż­nych za­kąt­ków świa­ta oraz cię­tych roz­mów z cie­ka­wymi ludź­mi, ten wie do cze­go zdol­ny jest Fi­lip.

40. lat podkastu Nie Tylko Dla Orłów

Za­tem i ja ży­czę Fi­li­powi wszyst­kiego naj­lep­szego. Czter­dzie­sta to już po­ważny wiek via­grow­ski. Żyj nam Fi­li­pie STO lat! A wier­nym słu­cha­czom NTDO zdra­dzę w naj­głęb­szej ta­jem­nicy, że Fi już nie­długo pla­nuje wskrze­sić swój pro­jekt. To jest to co ty­gry­ski chcie­liby usły­szeć naj­bar­dziej :)

Continue Reading · 1

Podkaster emigrant

Oto Dia­dlo. Czło­wiek, któ­re­go ka­rie­ra ja­ko pod­ka­ste­ra wró­ży­ła świe­tla­ną przy­szłość. W po­łą­cze­niu z Pi­hon­tem za­po­cząt­ko­wa­li no­wą ja­kość w pol­skim pod­ka­stin­gu. Nie­ste­ty tyl­ko przez chwi­lę. Jak to by­wa przy współ­pra­cy dwóch cha­rak­ter­nych war­sza­wia­ków ich współ­pra­ca za­koń­czy­ła się dość nie­ocze­ki­wa­nie. Na ty­le źle się dzia­ło, że Dia­dlo spa­ko­wał wa­liz­kę (a mo­że sześć), przy­tu­lił dwa ko­ty pod pa­chę i wy­je­chał do Ka­na­dy.

Ale to nie ko­niec. Po kil­ku mie­sią­cach gdy Dia­dlo za­po­znał Ka­ri­bu, a je­go ko­ty na­uczy­ły się miau­czeć po an­giel­sku, stał się cud! Nasz bo­ha­ter uczest­ni­czył w I Spo­tka­niu Pol­skich Pod­ka­ste­rów na Zie­mi Ka­na­dyj­skiej. I dał głos. A jak­że! A wszyst­kie­go mo­że­cie wy­słu­chać w pod­ka­ście Hi­sto­ria Mo­jej Emi­gra­cji. Po­le­cam!

Continue Reading · 2

Niech wią!