Strony

Archive | Wiadomości

Retro Radio zza grobu

To jest pra­wie nie­moż­li­we i nie­sły­cha­ne. Pod­kast Re­tro Ra­dio po­wró­cił! Mi­mo wszel­kich prze­ciw­no­ści lo­su, zmia­ny pra­cy, zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia, ofi­cjal­nej re­zy­gna­cji z pro­jek­tu, AdamArek, czy­li re­tro bra­cia, zdo­ła­li oży­wić swój pod­kast na no­wo. To cud!

Retro Radio z zagrobu

Ban­ner Re­tro Ra­dio

W naj­now­szym, już 25. od­cin­ku pa­no­wie roz­pra­wia­ją lo­sach mło­dych ak­to­rów, któ­rzy wcie­la­li się w po­sta­ci z daw­nych, kul­to­wych już se­ria­li, ta­kich jak: Wa­ka­cje z du­cha­mi, Pan Sa­mo­cho­dzik i Tem­pla­riu­sze czy choć­by Sta­wiam na Tol­ka Ba­na­na.

Miej­my na­dzie­ję, że re­tro bra­cia po­słu­cha­ją gło­su lu­du i wy­głod­nia­łych fa­nów i bę­dą na­gry­wać czę­ściej, bo rok i 4 mie­sią­ce prze­rwy, to tro­chę za du­żo. Po­słu­chaj naj­now­sze­go od­cin­ka Re­tro Ra­dio - już te­raz | START .

Continue Reading · 4

Konkurs u Pihonta

Ależ ten Pi­hont (War­sza­wiak, chcia­łem za­uwa­żyć) się nam roz­be­stwił. Na­gry­wa na po­tę­gę. I wła­śnie dzi­siaj ru­szył z no­wym pod­ka­stem Faj­ka Wod­na. Le­d­wo ru­szył, a już ogło­sił kon­kurs.

Konkurs u Pihonta

Fo­to: Chris­sy H | Flickr

Do wy­gra­nia jest oczy­wi­ście nic in­ne­go jak faj­ka wod­na ty­pu Fu­tu­ra. Wszyst­ko co mu­sisz zro­bić, to sko­men­to­wać ten naj­now­szy od­ci­nek. Te­mat ko­men­ta­rza: czym jest dla cie­bie faj­ka wod­na? Wszyst­kie in­for­ma­cje w pod­ka­ście. I przy oka­zji po­wiedz­cie Pi­hon­to­wi, że pod­kast pi­sze się przez „K”!

Continue Reading · 2

Ankieta podkastowa 2011

Kil­ka dni te­mu ru­szy­ła An­kie­ta pod­ka­sto­wa za rok 2011. W tym ro­ku, jak w ro­ku po­przed­nim, przy­go­to­wał ją Żu­ku au­tor pod­ka­stu Dźwię­kosz­czel­ny. An­kie­ta do­stęp­na jest pod ad­re­sem ankieta.podkasty.net.

Te­go­rocz­na an­kie­ta jest opi­so­wa i skła­da się z czte­rech py­tań:

  • „Lu­bię to”. Naj­lep­sza, naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­ca, Two­im zda­niem, au­dy­cja (pod­cast) opu­bli­ko­wa­na w ze­szłym ro­ku w pol­skim In­ter­ne­cie.
  • „Mi­strzu, uwiel­biam Cie­bie”. Naj­lep­szy, naj­bar­dziej cha­ry­zma­tycz­ny, naj­cie­ka­wiej mó­wią­cy, Au­tor / Au­tor­ka pol­skie­go pod­ca­stu A.D. 2011
  • „Sza­cu­nek”. Na­gro­da za ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w 2011 ro­ku.
  • „I…wystartował!” Naj­lep­szy de­biut w pol­skim pod­ca­stin­gu w 2011 ro­ku.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz na stro­nie podkasty.net.

Continue Reading · 1

Katalog Podkastów zhakowany

Kata­log Pol­skich Pod­ka­stów, któ­ry dzię­ki Ro­ber­to­wi Ko­ese­lin­go­wi nie­prze­rwa­nie dzia­ła już od po­nad dwóch lat, 3. stycz­nia br. zo­stał zha­ko­wa­ny. Po­ni­żej zrzut ekra­nu ka­ta­lo­gu za­raz po ata­ku ha­ke­ra.

Katalog Podkastów zhakowany

Wy­glą­da na to, że za prze­ję­ciem stro­ny stoi tu­rec­ki wan­dal ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Rell-4, któ­ry praw­do­po­dob­nie wła­mał się na ser­wer przez pro­to­kół FTP, usu­nął pli­ki stro­ny i pod­mie­nił stro­nę głów­ną.

Obec­nie ka­ta­log zo­stał przy­wró­co­ny do peł­nej świet­no­ści i dzia­ła jak przed ata­kiem. Bra­wa dla Ro­ber­ta, któ­ry trzy­ma rę­kę na pul­sie. Ale za to ha­sła do ser­we­ra ma sła­be ;)

Continue Reading · 3

Forum zamknięte

Z ra­cji ma­łe­go za­in­te­re­so­wa­nia fo­rum oraz chro­nicz­ny brak cza­su zmu­sił mnie do za­mknię­cia fo­rum o pol­skim pod­ka­stin­gu. Wszyst­kim udzie­la­ją­cym się na fo­rum dzię­ku­ję, a za­in­te­re­so­wa­nym któ­rzy chcie­li­by dzie­lić się wie­dzą na te­ma­ty pod­ka­sto­we za­pra­szam do pi­sa­nia ar­ty­ku­łów na tym blo­gu.

Continue Reading · 13

Ruszaj się Skwarze!

Mamy pierw­szy w hi­sto­rii pol­skie­go pod­ka­stin­gu za­kład. Dwóch pod­ka­ste­rów Ma­ciek z pod­ka­stu Bez na­zwy! oraz Arek, roz­po­czy­na­ją­cy swój no­wy pro­jekt Ru­szaj się Bru­no, za­ło­ży­ło się o skrzyn­kę na­po­ju moc­no chło­dzą­ce­go, że bę­dą na­gry­wać re­gu­lar­nie.

Ruszaj się Skwarze!

Za­sa­dy są pro­ste. Obaj ma­ją na­grać je­den od­ci­nek w ty­go­dniu. Arek we wto­rek, Ma­ciek w śro­dę. Prze­gry­wa ten, któ­re­mu ja­ko pierw­sze­mu nie uda się na­grać od­cin­ka. W ten wy­gra­ny bę­dzie de­lek­to­wał się zło­ci­stym pły­nem w spo­rych ilo­ściach.

Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że Ma­ciek ma ma­łe­go obe­sroł­ka w do­mu, to bę­dzie mu cięż­ko kon­ku­ro­wać z Ar­kiem, któ­ry obec­nie zo­stał sło­mia­nym wdow­cem przez naj­bliż­sze kil­ka ty­go­dni, jest wol­ny jak ptak i ca­ły czas jest oswo­jo­ny z mi­kro­fo­nem dzię­ki in­nym pod­ka­stom. Ale zna­jąc elo­kwen­cję oraz ła­twość mó­wie­nia o ni­czym, to i Ma­ciek nie jest bez szans, wspie­ra­ny nie­słab­ną­cą rze­szą fa­nów.

Ja mam tyl­ko na­dzie­ję, że ni­ko­mu z nich nie uda się prze­grać i bę­dą na­gry­wać ile wle­zie! To kto na­stęp­ny?

Continue Reading · 9

Kombinat łączy się z Polskie Podcasty

W ku­pie si­ła! Wia­do­mo to nie od dziś. Po­ry­wa­jąc się na pro­jekt otwar­cia blo­ga o pod­ka­stach od ra­zu wie­dzia­łem, że trze­ba to zro­bić wspól­nie. Pierw­szą oso­bą, któ­ra mi przy­szła do gło­wy był oczy­wi­ście Pi­hont ja­ko au­tor po­dob­ne­go w za­my­śle two­ru ja­kim jest blog polskiepodcasty.com Tu za­wa­ha­łem się przez chwi­lę, po­nie­waż wy­żej wy­mie­nio­ny jest wy­znaw­cą li­te­ry „C” w sło­wie PODKAST, a tu prze­cież ser­wis pro­mu­ją­cy pol­ską od­mia­nę te­goż sło­wa.

Choć Mar­cin (Pi­hont) od ja­kie­goś cza­su znik­nął ze sce­ny pod­ka­sto­wej jak i je­go blog lek­ko przy­sechł, to jed­nak uda­ło mi się go zła­pać pod sta­rym nic­kiem na sky­pe. Aku­rat jak stał w ko­lej­ce po dzien­nik „Fakt” (po­noć pi­su­je te­raz tam). Po dłuż­szej wy­mia­nie zdań uda­ło mi się prze­ko­nać cfa­nia­ka-war­sza­wia­ka do udzia­łu w pro­jek­cie i prze­le­wa­niu wła­snych my­śli na blo­ga podkasty.pl.

Kombinat Podkastowy łączy się z Polskiepodcasty.com

Za­tem ogła­szam co na­stę­pu­je. Łą­czy­my na­sze wspól­ne pro­jek­ty i od­tąd Pi­hont o pod­ka­stach bę­dzie pi­sał tu­taj, a wszyst­kie je­go wcze­śniej­sze tre­ści zo­sta­ną prze­nie­sio­ne do Kom­bi­na­tu. Nie wia­do­mo jesz­cze kie­dy od­zy­ska for­mę, ale po­noć ostro tre­nu­je ze słu­chaw­ka­mi na uszach i aj­po­dem peł­nym wy­peł­nio­nym po brze­gi pod­ka­sta­mi.

Do współ­pra­cy przy­łą­czył się rów­nież do­brze słu­cha­czom zna­ny Fi­lip De. Po po­nad rocz­nej prze­rwie Fi po­wró­cił do na­gry­wa­nia wła­snych pod­ka­stów i obie­cał wspo­móc do­brym sło­wem rów­nież Kom­bi­nat Pod­ka­sto­wy.

Je­śli i ty czy­tel­ni­ku chciał­byś od cza­su do cza­su skrob­nąć coś na te­mat pol­skich pod­ka­stów, to za­pra­szam do współ­udzia­łu na chwa­łę pol­skie­go pod­ka­stin­gu. Po­ła­cie ser­we­ra są nie­wy­czer­pa­ne i mam na­dzie­ję, że uda się nam zbu­do­wać ze­spół, któ­ry bę­dzie pi­sał tu­taj cie­ka­wie i re­gu­lar­nie. Te­ma­ty­ka jest tak sze­ro­ka jak pol­ski pod­kast. Prak­tycz­nie nie­ogra­ni­czo­na. Aby się ze mną skon­tak­to­wać wy­star­czy wy­peł­nić ten for­mu­larz.

Continue Reading · 0

Niech wią!