Strony

Archive | Spotkania

Podkastowy Wrocław

Podkasterzy w Radio Wrocław

Kil­ka dni te­mu, w grud­niu 2011 ro­ku od­by­ło się spo­tka­nie wro­cław­skich pod­ka­ste­rów w Ra­dio Wro­cław W spo­tka­niu udział wzię­li Mi­chał Ma­słow­ski, Pa­weł Tka­czyk, Kon­rad Okoń­ski i or­ga­ni­zu­ją­cy spo­tka­nie Ja­cek Kuch­mistrz, re­pre­zen­tu­ją­cy pod­ka­sty ta­kie jak: Ma­ła Wiel­ka Fir­ma, Mac­Gad­ka, Schwing oraz Cześć 1966. Na­gra­nie moż­na wy­słu­chać w jac­ko­wym pod­ka­ście.

Continue Reading · 0

wZlot podkasterów – Kręgiel 2011

Czy ja­ko słu­chacz i mi­ło­śnik pol­skich pod­ka­stów mógł­byś prze­ga­pić ta­ką oka­zję? Tą oka­zją jest or­ga­ni­zo­wa­ny wZlot Pod­ka­te­rów, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 12-14 sierp­nia 2011 ro­ku, w OS Krę­giel nad Za­le­wem Ko­ro­now­skim nie­da­le­ko Byd­gosz­czy.

Bę­dzie moż­li­wość po­znać się wza­jem­nie, po­roz­ma­wiać na ży­wo i do­brze się ba­wić. Pro­gram spo­tka­nia jest otwar­ty i każ­dy mo­że zgło­sić wła­sne po­my­sły. Nad za­le­wem i w bez­po­śred­nim po­bli­żu znaj­du­je się spo­ro atrak­cji, a jed­no­cze­śnie nie ma tłu­mu wcza­so­wi­czów. We wła­snym za­kre­sie na­le­ży za­re­zer­wo­wać so­bie noc­leg. Przy ów za­le­wie znaj­du­je się spo­ro ośrod­ków wy­po­czyn­ko­wych i nie po­win­no być pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem cze­goś wol­ne­go na­wet w okre­sie wa­ka­cyj­nym.

Wszy­scy są mi­le wi­dzia­ni. Nie tyl­ko słu­cha­cze i pod­ka­ste­rzy. Każ­dy kto ma ocho­tę do­brze się ba­wić w ci­chym i spo­koj­nym miej­scu niech czu­je się za­pro­szo­ny. Po wię­cej in­for­ma­cji za­pra­szam na stro­nę Pod­ca­sto­fo­nu oraz do spe­cjal­nie za­ło­żo­ne­go wąt­ku na fo­rum.

Continue Reading · 0

Niech wią!