Strony

Archive | Poradniki

7 zasad podkastera

Siedem zasad podkasteraMam na imię Fi­lip i je­stem pod­ca­ste­rem. Tak od pra­wie 6 lat się przed­sta­wiam. I ty­le. Wię­cej o mnie tu­taj się nie do­wie­cie, bo nie bę­dę pi­sał o so­bie (te­go i tak ma­cie po dziur­ki w no­sie gdzieś in­dziej i te­go ca­łe­go beł­ko­tu o kró­lach, o by­ciu naj­lep­szym). Bę­dę za to so­bie gło­śno my­ślał na oko­ło pod­ka­sto­we róż­ne te­ma­ty.

Za­tem z wiel­ką nie­ukry­wa­ną ra­do­ścią i na­dzie­ją pod­łą­czam się do pro­jek­tu, tym ra­zem pi­sa­ne­go, któ­ry bę­dzie trak­to­wał wła­śnie o pod­ka­stach. A że u mnie (pra­wie) wszyst­ko mu­si być jak w nie­miec­kim czoł­gu, to na po­czą­tek naj­waż­niej­sze: sie­dem za­sad do­bre­go pod­ka­sto­wa­nia, w ko­lej­no­ści wca­le nie przy­pad­ko­wej.

  • Re­gu­lar­ność - bo to wg mnie wią­że „klien­ta ze sprze­daw­cą”. Na za­wsze. Na do­bre… i już.
  • Au­ten­tycz­ność - nie ko­piuj (Mar­ti­na), bądź in­ny, na­wet je­śli cię nie ro­zu­mie­ją. Rób swo­je.
  • Umie­jęt­ność wy­sła­wia­nia się - Po­myśl za­nim coś po­wiesz, ale i sta­raj się uży­wać pra­wi­dło­wą „or­to­gra­fię”.
  • In­te­rak­tyw­ność - sta­raj się za­chę­cić słu­cha­czy do ko­men­to­wa­nia, do dzie­le­nia się opi­nia­mi, ale mo­żesz też za­chę­cać do od­wie­dzin miejsc, w któ­rych by­łeś, bądź or­ga­ni­zo­wać kon­kur­sy. Tu spek­trum jest sze­ro­kie.
  • Roz­po­zna­wal­ność - choć pod­cast to hob­by, ale stwórz mar­kę, ja­kość, coś co cię wy­róż­ni w tłu­mie nada­wa­czy.
  • Wia­ry­god­ność - ściem­niać moż­na jak au­tor tu pi­szą­cy, ale war­to co ja­kiś czas prze­pla­tać od­cin­ka­mi praw­dzi­wy­mi, mó­wić szcze­rze, na­wet otwo­rzyć się do słu­cha­cza. To mo­że po­wo­do­wać pew­ne­go ro­dza­ju więź z od­bior­cą.
  • Do­bra or­ga­ni­za­cja - mó­wić jest ła­two, ale za­in­te­re­so­wać słu­cha­cza jest co­raz trud­niej. Za­tem ra­dzę przy­go­to­wać się do od­cin­ka. Na­wet su­che punk­ty, kil­ka słów, wy­kres, plan bar­dzo po­mo­że. Oczy­wi­ście moż­na iść na ży­wioł, je­śli ktoś „ma ga­da­ne”, ale mi­mo to naj­prost­szy plan pod­ka­stu jesz­cze ni­ko­mu nie za­szko­dził.


I ty­le. Mo­żesz się do tych re­guł dość luź­no sto­so­wać.  Te sie­dem punk­tów sta­no­wią ka­no­ny „pod­ka­sto­wych za­cho­wań na­gry­wa­cza”. Ale wia­do­mo - re­gu­ły i na­ka­zy - cza­sem je się omi­ja, dla­te­go bez nich też bę­dziesz świet­ny­mi pod­ka­ste­rem, bo nie waż­ne ja­ki­mi dro­ga­mi cho­dzisz, ma spra­wiać to­bie to przy­jem­ność a je­śli ktoś in­ny wy­ra­zi aplauz lub za­ak­cep­to­wa­nie, to już bę­dzie prze­pięk­nie.

Ale pa­trząc na to z dru­giej stro­ny, spójrz so­bie w oczy (uży­wa­jąc lu­stra), i za­sta­nów się po na­gra­niu, od­słu­cha­niu, edy­cji, czy mo­żesz w swo­im pro­jek­cie przy­znać się do za­sto­so­wa­nia, na­wet mi­mo­wol­nie któ­re­goś z punk­tów?

Te­go nie da się unik­nąć…

eFDe

Continue Reading · 3

Własny podkast na blogspot.com i archive.org

Własny podkast na blogspot.com i archive.orgJak za­ist­nieć w pod­ka­sto­wym świe­cie mi­mo te­go, że ma­my chęć do na­gry­wa­nia lecz nie ma­my zie­lo­ne­go po­ję­cia o two­rze­niu stron, ani nie ma­my fun­du­szy na wła­sny ho­sting gdzie umiesz­cza­li­by­śmy swo­je wła­sne na­gra­nia? Wy­da­wa­ło­by się, że py­ta­nie po­zo­sta­je bez od­po­wie­dzi. Jed­nak my ma­my na to ra­dę.

Po ostat­niej (nie pierw­szej już) du­żej awa­rii na mypodcast.com, ra­czej nie po­le­ca­my ni­ko­mu two­rzyć tam stro­ny z wła­snym pod­ka­stem. No chy­ba, że trak­tu­je­cie swój pod­kast ty­po­wo ama­tor­sko i nie bar­dzo in­te­re­su­je was los wa­szej twór­czo­ści.

My po­le­ca­my bar­dziej pew­ny i spraw­dzo­ny przez wie­lu pod­ka­ste­rów spo­sób. A mia­no­wi­cie po­łą­cze­nie dwóch bez­płat­nych ser­wi­sów. Blogspot.com i archive.org. Na tym pierw­szym two­rzy­my stro­nę, a na dru­gim trzy­ma­my pli­ki. Jak zmu­sić te dwa ser­wi­sy do współ­pra­cy? Zo­bacz­cie sa­mi na po­niż­szym sa­mo­ucz­ku.


Au­to­rem po­wyż­sze­go sa­mo­ucz­ka jest Łu­kasz Mo­cek z pod­ka­stu Pa­pa Ca­fe
Continue Reading · 1

Niech wią!