Strony

Archive | Nowości

Podcasty o podcastach

Daw­no, daw­no te­mu, pod­ca­ster­ska brać po­sta­no­wi­ła się zjed­no­czyć i stwo­rzyć ser­wis po­świę­co­ny ich pa­sji, czy­li plu­ciu w gąb­ki mi­kro­fo­no­we. Po­wsta­ło kil­ka ini­cja­tyw, nie­któ­re w nich już upa­dły, nie­któ­re - jak Pod­ca­sto­fon czy Pod­sta­cja ist­nie­ją do dziś. No i jest też blog podkasty.pl, cze­mu by więc nie udźwię­ko­wić go nie­co?

      Po­bierz au­dio
Continue Reading · 1

Kino Miś

Kil­ka ty­go­dni te­mu ru­szył no­wy pod­kast o fil­mach. O fil­mach wy­łącz­nie pol­skich. Mam na my­śli tu­taj pod­kast Ki­no Miś. Pro­wa­dzą­cy­mi są Prze­mek (au­tor te­go wpi­su), Arek i Łu­kasz. Wszy­scy sta­ry wy­ja­da­cze pod­ka­sto­wi.

Podkast Kino Miś

W za­mie­rze­niu pod­kast ma za­chę­cać do oglą­da­nia no­wych pol­skich fil­mów. Wśród mło­dych lu­dzi pa­nu­je prze­ko­na­nie, że nie war­to oglą­dać pol­skich pro­duk­cji, bo to sa­me szmi­ry. Fak­tem jest, że więk­szość to dra­ma­ty oby­cza­jo­we lub ko­me­die ro­man­tycz­ne.

Jed­nak nie wszyst­kie są bez­na­dziej­ne. I my ja­ko mi­ło­śni­cy pol­skie­go ki­na do­ło­ży­my wła­sną ce­gieł­kę aby zmie­nić to prze­ko­na­nie, że to co pol­skie w ki­ne­ma­to­gra­fii to złe. Otóż mó­wi­my sta­now­cze nie!

Continue Reading · 0

Gacek speleolog

Daw­no, daw­no te­mu gdy pol­skie pod­ka­sty moż­na by­ło po­li­czyć na jed­nej rę­ce nada­wał pod­kast Bloc­khauz A. Te­ma­tem prze­wod­nim Ja­co­la by­ły wszel­kie­go ro­dza­ju umoc­nie­nia, bun­kry i for­ty­fi­ka­cje, któ­re oso­bi­ście pe­ne­tro­wał. Nie­ste­ty Ja­cek za­koń­czył na­gry­wa­nie na od­cin­ku 16 (a mo­że 19).

Plecotus.pl - nowy podkast Jacola

Jed­nak pa­sja pod­ka­sto­wa­nia po­zo­sta­ła w ser­cu Jac­ka. I oto po dwóch la­tach nie­obec­no­ści Ja­col po­wra­ca. Tym ra­zem pod pseu­do­ni­mem Ga­cek. A je­go pod­ka­sty moż­na zna­leźć na stro­nie Plecotus.pl (Ple­co­tus to ro­dzaj nie­to­pe­rza). Te­ma­tem prze­wod­nim rów­nież bę­dą bun­kry. A jak nie bę­dzie bun­krów, to też na pew­no bę­dzie za­je­bi­ście!

Continue Reading · 0

Niech wią!