Strony

Author Archive | Yanko Valski

Podkast Sinus Academy

Podkast Sinus Academy

Pod­kast Si­nus Aca­de­my

Si­nus Aca­de­my to pod­kast uka­zu­ją­cy się mniej lub bar­dziej re­gu­lar­nie od po­cząt­ku ro­ku 2012. Je­go ce­lem jest pro­mo­wa­nie pol­skiej mu­zy­ki elek­tro­nicz­nej ste­ro­wa­nej ba­sem.

Pro­wa­dzą­cy, któ­ry sam jest pro­du­cen­tem (je­go pro­duk­cje moż­na zna­leźć tu­taj) w każ­dym wy­da­niu pre­zen­tu­je kil­ka utwo­rów z ro­dzi­mej sce­ny, ko­men­tu­je je oraz udzie­la in­for­ma­cji o ar­ty­stach, któ­rzy ją two­rzą. Dość ni­szo­wa, ory­gi­nal­na mu­zy­ka pre­zen­to­wa­na w au­dy­cji z pew­no­ścią do­star­czy „nie­dziel­ne­mu” słu­cha­czo­wi wie­lu no­wych, cie­ka­wych dźwię­ko­wych prze­żyć.

Do tej po­ry uka­za­ło się je­de­na­ście od­cin­ków. Wszyst­kie do­stęp­ne są na mixcloud.com lub na fan­pa­ge pod­ka­stu.

Je­dy­ny mi­nus tej pro­duk­cji jest ta­ki, że Si­nus Aca­de­my ho­sto­wa­ny jest w ser­wi­sie So­undC­lo­ud, któ­ry nie udo­stęp­nia ka­na­łu RSS, więc czy moż­na ją na­zwać pod­ka­stem?

Continue Reading · 0

Studio przy zasiekach - BarKarola

Studio przy zasiekach - BarKarola

Stu­dio przy za­sie­kach - Bar­Ka­ro­la | Fo­to: wikipedia.de

Od za­wsze in­te­re­su­ję się hi­sto­rią XX wie­ku. Od ja­kie­goś cza­su jesz­cze bar­dziej. Dla­te­go z przy­jem­no­ścią wy­słu­cha­łem 23. od­cin­ka pod­ka­stu Bar­Ka­ro­la, o ty­tu­le Stu­dio przy za­sie­kach.

Pa­weł opo­wia­da w tym od­cin­ku o hi­sto­rii mu­ru ber­liń­skie­go, któ­ry na 28 lat po­dzie­lił Ber­lin na Wschod­ni i Za­chod­ni. Dla­cze­go po­wstał, kto go zbu­do­wał, przed kim i ko­go bro­nił? To trud­ne py­ta­nia, a pro­wa­dzą­cy sta­ra się na nie od­po­wie­dzieć. Pa­weł opo­wia­da rów­nież o uciecz­kach z jed­nej stro­ny na dru­gą. Nie wszyst­kie skoń­czy­ły się szczę­śli­wie, jak to w ży­ciu by­wa. Od­ci­nek znaj­dzie­cie tu­taj. Po­le­cam!

Z opi­su od­cin­ka:

Trze­cie­go paź­dzier­ni­ka 1990 ro­ku na mo­cy ra­ty­fi­ko­wa­ne­go przez par­la­men­ty NRD i RFN w dniu 20 wrze­śnia 1990 ro­ku trak­ta­tu zjed­no­cze­nio­we­goc, lan­dy NRD przy­stą­pi­ły do RFN. Dzień ten jest uzna­wa­ny za ofi­cjal­ną da­tę zjed­no­cze­nia Nie­miec. To je­dy­ne świę­to pań­stwo­we Nie­miec. Dzień Nie­miec­kiej Jed­no­ści - Tag der Deut­schen Ein­he­it.

Continue Reading · 0

Dziewiątka w Czwórce

Podkast Radio 9 Lubin

Pod­kast Ra­dio 9 Lu­bin

Czy ra­dio i pod­kast to to sa­mo? We­dług mnie nie, ale my­ślę że to bar­dzo bli­skie za­gad­nie­nia. W każ­dym bądź ra­zie spo­ro pod­ka­ste­rów na ra­dio­wych au­dy­cjach się wzo­ru­je i na­śla­du­je. Czy to źle? W żad­nym wy­pad­ku! Tak jest w przy­pad­ku pod­ka­stu Ra­dio 9 Lu­bin, gdzie pro­wa­dzą­cy - Da­rek Chryc, w moc­no ra­dio­wy i pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób przy­go­to­wu­je swo­je od­cin­ki.

Z ra­cji te­go, że Ra­dio 9 Lu­bin za­jął pierw­sze miej­sce w eu­ro­pej­skim kon­kur­sie pod­ka­sto­wym, Da­rek zo­stał za­pro­szo­ny do Pro­gra­mu 4. Pol­skie­go Ra­dia czy­li po­pu­lar­nej „Czwór­ki”. W ra­dio Da­rek zdra­dza nam ku­li­sty swo­jej pro­duk­cji, mó­wi o tym czym są pod­ka­sty i jak się je „ro­bi”. Po­le­cam od­słu­chać au­dy­cję, któ­rą mo­że­my zna­leźć tu­taj.

Continue Reading · 0

European Podcast Award 2011

European Podcast Award 2011

Eu­ro­pe­an Pod­cast Award 2011

Już po raz trze­ci zo­sta­ły roz­da­ne na­gro­dy w kon­kur­sie pod­ka­sto­wym Eu­ro­pe­an Pod­cast Award. Pol­scy pod­ka­ste­rzy zo­sta­li za­uwa­że­ni i na­gra­dza­ni są do­pie­ro od dwóch lat.

Ze stro­ny Eu­ro­pe­an Pod­cast Award:

Kon­kurs ten jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez ini­cja­ty­wę „Eu­ro­pe­an Pod­cast Award“ przy współ­udzia­le fir­my Olym­pus. Je­go ce­lem jest pre­mio­wa­nie pod­ka­stów au­dio z ca­łej Eu­ro­py, któ­re wy­róż­nia­ją się tre­ścią, ory­gi­nal­no­ścią i po­pu­lar­no­ścią.

Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Audiofala mnie zadowala

Za­uwa­ży­łem, że co dru­gi wpis po­świę­cam Pi­hon­to­wi czy­li Mar­ci­no­wi Czer­cza­ko­wi i je­go pod­ka­sto­wej dzia­łal­no­ści. Nie dla­te­go, że w pol­skim pod­ka­stin­gu nic się nie dzie­je. Wręcz prze­ciw­nie. Nie dla­te­go rów­nież, że pa­łam ja­kąś szcze­gól­ną sym­pa­tią do te­go oso­bli­we­go War­sza­wia­ka (tu już nie na­pi­szę, że wręcz prze­ciw­nie), ale po pro­stu pro­jek­ty Mar­ci­na są na ty­le cie­ka­we, że war­to o nich na­pi­sać.

Audiofala mnie zadowala

Ba­ner Au­dio­fa­li

Jed­nym z naj­now­szych jest Au­dio­fa­la czy­li ra­dio­wa au­dy­cja o pod­ka­stach i pod­ka­ste­rach, pro­wa­dzo­na na ży­wo, co nie­dzie­lę o go­dzi­nie 21.00 na an­te­nie Ra­dia Wnet.
Czy­taj ca­łość »»»

Continue Reading · 0

Forum dyskusyjne powraca na polskipodkasting.com

Jak in­for­mo­wa­łem tu­taj, tu­tej­sze fo­rum zo­sta­ło de­fi­ni­tyw­nie za­mknię­te. Jed­nak pro­wa­dze­nia fo­rum pod­ka­sto­we­go pod­jął się Pi­hont zna­ny nie tyl­ko w Mi­ni­ster­stwie Pra­cy, po­ten­tat pod­ka­sto­wy. No­we fo­rum znaj­dzie­cie tu­taj. Za­pra­szam wszyst­kich do re­je­stra­cji i wy­mia­ny do­świad­czeń pod­ka­sto­wych.

Forum podkastowe powraca

Fo­rum pod­ka­sto­we po­wra­ca

Continue Reading · 0

Retro Radio zza grobu

To jest pra­wie nie­moż­li­we i nie­sły­cha­ne. Pod­kast Re­tro Ra­dio po­wró­cił! Mi­mo wszel­kich prze­ciw­no­ści lo­su, zmia­ny pra­cy, zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia, ofi­cjal­nej re­zy­gna­cji z pro­jek­tu, AdamArek, czy­li re­tro bra­cia, zdo­ła­li oży­wić swój pod­kast na no­wo. To cud!

Retro Radio z zagrobu

Ban­ner Re­tro Ra­dio

W naj­now­szym, już 25. od­cin­ku pa­no­wie roz­pra­wia­ją lo­sach mło­dych ak­to­rów, któ­rzy wcie­la­li się w po­sta­ci z daw­nych, kul­to­wych już se­ria­li, ta­kich jak: Wa­ka­cje z du­cha­mi, Pan Sa­mo­cho­dzik i Tem­pla­riu­sze czy choć­by Sta­wiam na Tol­ka Ba­na­na.

Miej­my na­dzie­ję, że re­tro bra­cia po­słu­cha­ją gło­su lu­du i wy­głod­nia­łych fa­nów i bę­dą na­gry­wać czę­ściej, bo rok i 4 mie­sią­ce prze­rwy, to tro­chę za du­żo. Po­słu­chaj naj­now­sze­go od­cin­ka Re­tro Ra­dio - już te­raz | START .

Continue Reading · 4

Niech wią!