Strony

Powyżej uszu

Od po­nad mie­sią­ca w mo­ich słu­chaw­kach czę­stym go­ściem jest pod­cast „Po­wy­żej uszu”. Ku­ba Rysz­kie­wicz za­czął nada­wać w sierp­niu 2013 ro­ku i - co tu kryć - ostro ru­szył z ko­py­ta. Pu­bli­ku­je czę­sto, pu­bli­ku­je dłu­gie od­cin­ki, pu­bli­ku­je rze­czy, któ­re w więk­szo­ści przy­jem­nie się słu­cha.
Po­cząt­ki by­ły eks­pe­ry­men­tal­ne. I słusz­nie, bo sko­ro za­czy­na­my ro­bić coś no­we­go, do­brze jest spraw­dzić w ja­kiej for­mie bę­dzie to wy­god­ne dla nas i cie­ka­we dla słu­cha­czy. Na jed­nym ka­na­le RSS rów­no­le­gle ru­szy­ły dwie od­no­gi pod­ca­stu: ta z wy­wia­da­mi i ro­dzin­ny­mi roz­mo­wa­mi głów­nie o se­ria­lu „Bre­aking Bad”. To su­per po­mysł na­gry­wać coś ca­łą ro­dzi­ną. Si­łą rze­czy lu­dzie bar­dziej się wte­dy uze­wnętrz­nia­ją, dzie­lą swo­imi pry­wat­ny­mi spra­wa­mi, ale głów­ny rdzeń tych od­cin­ków (czy­li oma­wia­nie se­ria­lu, któ­re­go sam nie oglą­da­łem ni­gdy) moc­no ku­lał. Oso­bi­ście li­czę na to, że Ku­ba wró­ci do zmu­sza­nia żo­ny i sy­na by plu­li z nim w gąb­kę od na­gry­waj­ki, ale już na in­ne te­ma­ty. Mo­że bar­dziej au­dio­blo­go­we? O tak, od­kąd nie sły­szy­my już Mać­ka Skwa­ry w Bez­Na­zwy, gdzie opo­wia­dał co go spo­tka­ło w mi­nio­nym ty­go­dniu, od­kąd nie sły­szy­my „Ru­szaj się Bru­no”, w któ­rym Arek re­la­cjo­no­wał nie­dziel­ne wy­ciecz­ki, bar­dzo bra­ku­je rze­czy w tym sty­lu.
Ale „Po­wy­żej uszu” to głów­nie wy­wia­dy. Skąd Ku­ba bie­rze tych wszyst­kich lu­dzi po­ję­cia nie mam, ale już nie je­den raz udzie­li­ła się dla nie­go zna­na oso­ba. Są to na­wet nie ty­le wy­wia­dy, co roz­mo­wy, w któ­rych nasz re­dak­tor po­zwa­la się swo­bod­nie wy­po­wie­dzieć go­ścio­wi. Czę­sto wy­stę­pu­ją w nich dy­gre­sje, aneg­do­ty, a gdy głów­ny te­mat zo­sta­nie omó­wio­ny, to po­zna­je­my in­ne czę­ści czło­wie­ka, ta­kie pro­za­icz­ne i swoj­skie, jak na przy­kład ja­ki film ostat­nio oglą­dał. Ha! To ni­by tyl­ko drob­ny do­da­tek, pa­rę mi­nut zwy­kłej roz­mo­wy to­wa­rzy­skiej, a jed­nak po­zwa­la to na prze­ła­ma­nie dy­stan­su, któ­ry dzie­li nas od dy­rek­to­ra te­atru czy pio­sen­kar­ki.
Pod wzglę­dem tech­nicz­nym nie są to pro­fe­sjo­nal­ne pro­duk­cje. Ot, ama­tor­ski pod­cast. Sły­chać, że pro­wa­dzą­cy nie ma warsz­ta­tu ra­dio­we­go czy dzien­ni­kar­skie­go. I to chy­ba na do­bre wy­cho­dzi pa­trząc na sztyw­ne i bez­pł­cio­we dzien­ni­kar­stwo, z któ­rym na co dzień się sty­ka­my. Ku­ba sto­su­je tą sa­mą tech­ni­kę, któ­rą ja się kie­ru­ję roz­ma­wia­jąc z cie­ka­wy­mi ludź­mi w „In­nym kon­cep­cie”: py­ta o to, co go in­te­re­su­je, nie boi się wtrą­cić swo­jej opi­nii. Dzię­ki te­mu wy­wiad sta­je się roz­mo­wą. Mon­ta­żu nie ma tu wca­le. Ca­łe na­gra­nie le­ci w od­cin­ku tak, jak zo­sta­ło za­re­je­stro­wa­ne. Czy to do­brze? Kwe­stia gu­stu. Cza­sem na­wet cie­ka­wa roz­mo­wa, je­śli trwa go­dzi­nę, mo­że znu­żyć. We­dług mnie przy­da­ło­by się trosz­kę ob­rób­ki, by mo­men­ta­mi do­ło­żyć ja­kiś pod­kład, cza­sem coś prze­rwać i sko­men­to­wać, pu­ścić ma­te­riał zwią­za­ny z te­ma­tem. Nada­ło­by to pro­duk­cji tem­pa. Co cie­ka­we dość czę­sto zda­rza­ją się od­cin­ki po an­giel­sku. Ot, je­śli tra­fia się roz­mów­ca nie zna­ją­cy na­sze­go ję­zy­ka, to bez żad­nych ce­re­gie­li i roz­dmu­chi­wa­nia spra­wy, jak to ma w zwy­cza­ju Mar­tin Le­cho­wicz, słu­cha­my od­cin­ka in En­glish.

      Po­bierz au­dio

One Response to Powyżej uszu

  1. Kuba Ryszkiewicz 30 października 2013 at 12:13 #

    Wiel­kie dzię­ki - nic nie da­je za­pa­łu do pra­cy, jak do­bre sło­wo!

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!