Strony

O interakcji

Pod­cast Nie Tyl­ko Dla Or­łów ukoń­czył 8 lat. W związ­ku z tą rocz­ni­cą roz­po­czął się je­go ko­lej­ny se­zon. Gra­tu­lu­je­my Fi­li­po­wi wy­trwa­ło­ści, a ze swo­jej stro­ny chciał­bym przy­to­czyć pa­rę sta­ty­styk. Da­ne, któ­rych do nich uży­łem, po­cho­dzą z mo­jej gło­wy, a ana­li­zę prze­pro­wa­dzam na bie­żą­co. Oto, co na­stę­pu­je:
1. Ile NTDO li­czy so­bie od­cin­ków?
- Cho­ler­nie du­żo.
2. Ile osób prze­wi­nę­ło się przez ten pod­cast?
- Cho­ler­nie du­żo.
3. Ja­ki wkład ten pro­jekt miał i wciąż ma na świa­tek pod­ca­stów?
- Oso­bi­ście twier­dzę, że cho­ler­nie wiel­ki.
I tak w za­sa­dzie mógł­bym cią­gnąć przez na­stęp­ne 10 mi­nut, ale nie ma sen­su chwa­lić Da­wi­dziń­skie­go, bo i tak jest już nar­cy­stycz­ny. A po­za tym ten wpis chcia­łem po­świę­cić cze­muś in­ne­mu. Mia­no­wi­cie w dru­gim od­cin­ku obec­ne­go se­zo­nu NTDO zo­sta­ło opu­bli­ko­wa­ne słu­cho­wi­sko. Słu­cho­wi­sko wy­jąt­ko­we, bo na­gra­ne ja­ko nie­spo­dzian­ka dla re­dak­to­ra Fi­li­pa. Ma­ło te­go, na­gra­ne przez in­nych pod­ca­ste­rów: mnie i Ko­ra­sa z pod­ca­stu In­dy­wi­du­al­ne­go.
Pew­ne­go dnia przy­szła do nas pacz­ka. Z Du­bli­na ja­kie­goś. A w niej róż­ne róż­no­ści: od płyt z dźwię­ka­mi po chip­sy o sma­ku octo­wym i szczo­tecz­ki do zę­bów. Bar­dzo mi­ły gest, chip­sy się zja­dły, szczo­tecz­ki też się przy­da­ły, po­sta­no­wi­li­śmy się od­wdzię­czyć. Ale co wsa­dzić do pacz­ki dla Fi­li­pa? Coś zwią­za­ne­go z Kra­ko­wem, w któ­rym się znaj­du­je­my. I coś oko­ło­pod­ca­sto­we­go. I tak padł po­mysł na­gra­nia słu­cho­wi­ska. Sce­na­riusz po­wstał w dwa dni. Na­gry­wa­nie - w spar­tań­skich wa­run­kach i bez du­bli czy przy­go­to­wań - w trzy go­dzi­ny. Po­tem okres mon­ta­żu i… i po otrzy­ma­niu prze­sył­ki Fi­lip za­ko­pał ją na wie­le mie­się­cy pod ster­tą brud­nej bie­li­zny (to tyl­ko mo­je przy­pusz­cze­nie). Do­pie­ro te­raz opu­bli­ko­wał to słu­cho­wi­sko w ra­mach od­cin­ka.
To eks­tra spra­wa ta­ka in­te­gra­cja we­wnątrz na­sze­go ma­łe­go śro­do­wi­ska. W mi­nio­nych la­tach moc­no moż­na by­ło to od­czuć. Mia­ło miej­sce pa­rę zlo­tów, na róż­ne oka­zje - czy to uro­dzin czy 50tych od­cin­ków - pod­ca­ste­rzy do­sta­wa­li pre­zen­ty w po­sta­ci mon­ta­ży i słu­cho­wisk przy­go­to­wy­wa­nych przez in­nych. Od­by­ło się też kil­ka in­nych oko­licz­no­ścio­wych pro­jek­tów na wie­le gło­sów, z któ­rych naj­więk­szym przed­się­wzię­ciem by­ła chy­ba pod­ca­ster­ska wi­gi­lia.
Od po­nad ro­ku nie­ste­ty co­raz mniej jest pod­ca­stów au­dio­blo­go­wych. A to w nich tkwi­ła si­ła in­te­rak­cji. Na­wet Pod­ca­sto­fon prze­stał być pro­wa­dzo­ny przez wie­lu, za każ­dym ra­zem in­nych lu­dzi. Nie wiem co da­lej bę­dzie z tym świat­kiem. Sta­ra gwar­dia się wy­kru­sza, a na ich miej­sce przy­cho­dzą oso­by za­in­te­re­so­wa­ne tyl­ko pro­wa­dze­niem te­ma­tycz­nych pod­ca­stów. Oso­by, któ­re czę­sto nie słu­cha­ją na­wet ni­ko­go in­ne­go. Mam jed­nak na­dzie­ję, że spo­łecz­ność się od­ro­dzi i… No i bę­dzie do­brze się ba­wić mi­kro­fo­na­mi.

      Po­bierz au­dio - Pa­weł Du­raj
No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!