Strony

O dialogach i monologach

„Na­wet naj­lep­szy mo­no­log jest gor­szy od dia­lo­gu” - to za­sa­da zna­na pod­ca­ste­rom i słu­cha­czom. Spra­wa jest cał­kiem oczy­wi­sta. Plu­cie w gąb­kę w sa­mot­no­ści wy­ma­ga w koń­cu so­lid­ne­go przy­go­to­wa­nia i szczyp­ty ta­len­tu, je­śli nie chce się spę­dzić póź­niej go­dzi­ny na mon­to­wa­niu pięt­na­stu mi­nut wy­po­cin. Roz­mo­wa kil­ku osób wy­cho­dzi za to na­tu­ral­niej. Wi­dzi­my czy roz­mów­ca się nu­dzi, czy nas ro­zu­mie. Gdy zgu­bi­my wą­tek po­mo­że prze­ciw­sta­wić się ci­szy. Bez wiel­kie­go wy­sił­ku moż­na za­do­wo­lić słu­cha­cza, a po­za tym sa­mo na­gry­wa­nie da­je fraj­dę.
Są pod­ca­sty, któ­re opie­ra­ją się głów­nie na roz­mo­wie kil­ku pro­wa­dzą­cych. Ni­by ta­ka Fan­ta­sma­gie­ria czy Mysz­masz ma­ją ogól­ny te­mat sze­ro­ko ro­zu­mia­nej kul­tu­ry, ale każ­dy od­ci­nek u nich wy­glą­da tak sa­mo: lu­dzie wy­mie­nia­ją się spo­strze­że­nia­mi, ko­men­tu­ją bie­żą­ce wy­da­rze­nia, kłó­cą się i śmie­ją. Ale gdy­by za­bra­kło mię­dzy ni­mi in­te­rak­cji… nikt by nie wy­trzy­mał go­dzin­nych od­cin­ków. Kie­dy mo­no­lo­gu­je się o kul­tu­rze trze­ba ogra­ni­czać się do jed­ne­go kon­kret­ne­go te­ma­tu. I trze­ba się stresz­czać. Tak jak Go­dai, czy in­ni au­to­rzy współ­two­rzą­cy Kom­bi­nat, w swo­ich re­cen­zjach. No, mo­no­log pa­su­je też do pod­ca­stów au­dio­blo­go­wych. Ta­kich, w któ­rych ktoś opo­wia­da co mu śli­na na ję­zyk przy­nie­sie. Z nie­cier­pli­wo­ścią za­wsze cze­ka­łem na Bez­Na­zwy, w któ­rym to re­dak­tor Skwa­ra dzie­lił się z na­mi swo­imi prze­my­śle­nia­mi. Ale co się sta­nie, gdy ktoś za­cznie na­gry­wać w po­je­dyn­kę pod­cast o trud­niej­szych te­ma­tach? Ta­kich za­an­ga­żo­wa­nych po­li­tycz­nie bądź na­wią­zu­ją­cych do róż­nych fi­lo­zo­fii? Ja­sne, mo­że po­de­przeć się spryt­nym mon­ta­żem. Ale je­śli te­go nie zro­bi? Ha! Mar­ti­no­wi Le­cho­wi­czo­wi w Od­wy­ku się to uda­je od lat. Tyl­ko że nie jest to rzecz ła­twa do po­wtó­rze­nia. I tu­taj prze­cho­dzi­my do me­ri­tum te­go fe­lie­to­nu, czy do pod­ca­stu Pro­ste­go.
Pierw­szy raz na pod­cast Wojt­ka na­tra­fi­łem po­nad rok te­mu. Prze­słu­cha­łem na wy­ryw­ki mo­że dwa od­cin­ki i da­łem so­bie spo­kój. Nie przy­padł mi do gu­stu, a wo­kół cze­ka­ła ko­lej­ka in­nych pro­duk­cji do od­słu­cha­nia. Pa­rę ty­go­dni te­mu wró­ci­łem do nie­go. Ha! W koń­cu to już po­nad 60 od­cin­ków re­gu­lar­ne­go nada­wa­nia! Wy­nik god­ny po­dzi­wu. Przez ta­ki czas moż­na wy­ro­bić so­bie warsz­tat i styl. Nie­ste­ty za­wio­dłem się. Ni­by wszyst­ko tu­taj jest po­praw­ne, ale uwa­ga od­la­tu­je szyb­ko w prze­stwo­rza. Od­cin­ki są po­świę­co­ne te­ma­tom zwią­za­nym z re­li­gią, po­li­ty­ką, ewo­lu­cją, nie­ste­ty nie ma w nich cie­ka­wo­stek. Wszyst­kie in­for­ma­cje któ­re tam usły­szy­my są nam mniej lub le­piej zna­ne, a po­mysł za­czy­na­nia każ­de­go za­gad­nie­nia od prze­czy­ta­nia not­ki z wi­ki­pe­dii jest de­li­kat­nie mó­wiąc… kiep­ski. Sa­ma gad­ka pro­wa­dzą­ce­go też nie na­le­ży do wcią­ga­ją­cych. Mon­taż dźwię­ku - je­śli w ogó­le jest, to mi­ni­mal­ny. Tro­chę głu­pio mi ga­nić tu Pro­sty pod­cast, ale wy­dał mi się on do­brym przy­kła­dem na po­ka­za­nie jak waż­ny jest współ­ro­zmów­ca. Naj­le­piej opo­nent, któ­ry wdał by się w dys­ku­sję. Wte­dy mó­wiąc o fa­szy­zmie pro­wa­dzą­cy za­czę­li­by się kłó­cić, do­szło­by do bi­ja­ty­ki i od ra­zu by­ło­by cie­ka­wie, praw­da?

      Po­bierz au­dio

2 Responses to O dialogach i monologach

 1. Wojtek 13 października 2013 at 12:33 #

  Cześć

  Ja­ko przed­miot kry­ty­ki po­sta­ram po­dzie­lić się mo­imi spo­strze­że­nia­mi, pro­blem o któ­rym Pawle(o ile mo­gę po imie­niu) za­uwa­ży­łem po pierw­szym od­cin­ku 3 se­zo­nu i przy­znam, że od tam­tej po­ry pra­cu­ję nad zmia­ną te­go i my­ślę, że trosz­kę mi wy­szło, wy­star­czy, że spoj­rzy­cie na ostat­ni od­ci­nek o le­min­gach :) A co do roz­mo­wy a nie mo­no­lo­gu to i od­cin­ki z go­ść­mi w tym se­zo­nie bę­dą się po­ja­wiać.

  Po­zdra­wiam ser­decz­nie
  Woj­tek z pod­ca­stu Pro­sty :)

 2. fi 13 października 2013 at 12:41 #

  Przy­po­mi­nam, że peł­na wer­sja brzmia­ła tak: „na­wet naj­lep­szy mo­no­log nie da­je ra­dy naj­gor­sze­mu dia­lo­go­wi”.

  Tekst ten daw­no daw­no te­mu po­peł­nił był Szcze­pan z Pod­ca­stu Nie Tyl­ko Dla Or­łów.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!