Strony

Podcasty o podcastach

Daw­no, daw­no te­mu, pod­ca­ster­ska brać po­sta­no­wi­ła się zjed­no­czyć i stwo­rzyć ser­wis po­świę­co­ny ich pa­sji, czy­li plu­ciu w gąb­ki mi­kro­fo­no­we. Po­wsta­ło kil­ka ini­cja­tyw, nie­któ­re w nich już upa­dły, nie­któ­re - jak Pod­ca­sto­fon czy Pod­sta­cja ist­nie­ją do dziś. No i jest też blog podkasty.pl, cze­mu by więc nie udźwię­ko­wić go nie­co?

      Po­bierz au­dio

One Response to Podcasty o podcastach

  1. Przemek Szczepaniuk 1 października 2013 at 16:31 #

    Bar­dzo do­bry po­mysł z tą wer­sją au­dio. Oby tak da­lej!

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!