Strony

Nowy sztab, nowe wyzwania

Ahoj! Na­zy­wam się Pa­weł Du­raj, więk­szość z Was zna mnie za­pew­ne z pod­ca­stu In­ny kon­cept. Pod­ca­sty re­gu­lar­nie gosz­czą w mo­ich uszach od sierp­nia 2008 ro­ku. Co tu­taj ro­bię? Po­sta­ram się to wy­ja­śnić…


- Wi­taj mło­dy pod­ca­ste­rze!

Nie by­ło re­ak­cji. Po­sta­no­wił po­wtó­rzyć za­wo­ła­nie.
- Wi­taj mło­dy pod­ca­ste­rze! WITAJ! Cho­le­ra, obudź się wresz­cie!
Ni­ci z efek­tow­ne­go wej­ścia. Ty­le przy­go­to­wań że­by prze­ka­zać wia­do­mość w wi­do­wi­sko­wy i pod­nio­sły spo­sób po­szło na mar­ne, bo za­snął ze słu­chaw­ka­mi w uszach. Jak tak w ogó­le moż­na? Na­wet je­śli słu­cha się cze­goś cie­ka­we­go, na­wet je­śli jest się wy­koń­czo­nym, to jak moż­na usnąć z nie­wy­god­ny­mi ka­wał­ka­mi pla­sti­ku w uszach?
- Mhmml, c-co jes? - Wy­mru­czał prze­cie­ra­jąc oczy i zgar­nia­jąc ście­ka­ją­cą śli­nę z bro­dy. - Łoł! Kim je­steś?
- Zja­wą. Nie wi­dać, że le­wi­tu­ję i prze­zro­czy­sty tro­chę je­stem? Hmm, mo­że na­wet za bar­dzo. Pod­krę­cę tyl­ko kon­trast, o - kon­tur nie­co się wy­ostrzył - tak le­piej. Mam na­dzie­ję, że tym ra­zem do­brze tra­fi­łem. Pa­weł, tak? Po­przed­nio na ja­kie­goś owło­sio­ne­go babsz­ty­la tra­fi­łem. No, ale po­pra­wi­łem współ­rzęd­ne, więc te­raz po­win­no być le­piej. Pa­weł Du­raj, mam ra­cję?
Miał. Nie mu­siał cze­kać na­wet na od­po­wiedź. Obok łóż­ka le­żał ZOOM H2n, wiek się zga­dzał, głos, choć za­spa­ny, też. Na­sta­ła ci­sza. Pa­weł zdez­o­rien­to­wa­ny ga­pił się zza koł­dry na wi­szą­cą metr od nie­go twarz. Sa­mą twarz. Bar­dzo pra­gnął go­rącz­ko­wo roz­my­ślać nad za­ist­nia­łą sy­tu­acją, jed­nak w gło­wie miał tyl­ko pust­kę. Twarz Prze­mka Szcze­pa­niu­ka na­to­miast wo­la­ła roz­ko­szo­wać się chwi­lą niż po­spie­szyć z wy­ja­śnie­nia­mi.
- Ooookej - za­czął po­wo­li Pa­weł. - Bez­piecz­niej dla mnie bę­dzie za­ło­żyć, że to nie jest sen. Zresz­tą nie wy­da­je mi się, że­bym śnił. Wszyst­ko wo­kół wy­da­je się w po­rząd­ku, więc ra­czej wy­klu­czył­bym wiel­kie teo­rie spi­sko­we, któ­rych pa­dłe…
- Do­bra, ba­te­ria mi się koń­czy, więc mu­szę się stresz­czać - prze­rwał mu lek­ko znie­cier­pli­wio­ny Prze­mek. - Mam ta­ki ser­wis, podkasty.pl, mo­że kie­dyś o nim sły­sza­łeś. No, ale jak wiesz de­fi­ni­tyw­nie rzu­ci­łem pod­ka­sting i od pa­ru mie­się­cy ci­cho się na nim zro­bi­ło. Mo­że byś więc… - trzask, twarz zni­kła na se­kun­dę - …ał po­pro­wa­dzić go tro­chę? Sko­ro dzia­ła to szko­da że­by…
Za­kłó­ce­nia śmiesz­nie wy­krzy­wi­ły ho­lo­gram, spo­za trza­sków uda­ło się jesz­cze wy­ła­pać sło­wa „e-ma­il” i „kur­czak” nim wszyst­ko znik­nę­ło po­zo­sta­wia­jąc po so­bie me­ta­licz­ny za­pach.

 

Oj tak, to nie był dla mnie ła­twy po­ra­nek. Nie mia­łem po­ję­cia dla­cze­go Prze­mek  mó­wił o kur­cza­ku, ale gdy tyl­ko spraw­dzi­łem ma­ila, zo­ba­czy­łem tam ta­ką wia­do­mość:
„Ja z ko­lei mam in­ny biz­nes do cie­bie. Mam stro­nę podkasty.pl. W za­ło­że­niu miał być to blog o pod­ka­stach. Je­śli sie­dzisz w te­ma­cie pod­ka­stów i chciał­byś po­pro­wa­dzić tą stro­nę, to za­pra­szam. Treść i for­ma do­wol­na. By­le o pod­ka­stach.”
Na wszel­kie py­ta­nia od­no­śnie po­ja­wie­nia się w mo­im po­ko­ju od­po­wie­dział tyl­ko ta­jem­ni­czym zda­niem, że być mo­że kie­dyś się do­wiem, a kon­to na stron­ce mam już za­ło­żo­ne i gdy bę­dę chciał, mo­gę tam po­grze­bać - w ra­zie pro­ble­mów tech­nicz­nych Prze­mek słu­ży po­mo­cą. To mi­ło z je­go stro­ny. Przez ca­ły dzień my­śla­łem czy za­an­ga­żo­wać się w pro­jekt i nad tym, co doj­rza­ły męż­czy­zna z po­ukła­da­nym ży­ciem ro­bi w sy­pial­ni śpią­ce­go mło­dzień­ca (tak, na­zwa­łem się mło­dzień­cem! I co mi za to zro­bisz?).
Od­po­wiedź na pierw­sze py­ta­nie wi­dzisz czy­ta­jąc ten wpis.

Je­stem świa­dom, że ma­ło kto słu­cha więk­szą ilość pol­sko­ję­zycz­nych, ama­tor­skich pod­ca­stów. A jesz­cze mniej lu­dzi jest za­in­te­re­so­wa­nych czy­ta­niem o nich. Mam jed­nak kil­ka po­my­słów jak za­dbać o ten blog i roz­ru­szać ciut­kę ‘pu­bli­cy­sty­kę’ oko­ło­pod­ca­sto­wą. Czy mi to wyj­dzie? To się oka­że. W bli­skiej przy­szło­ści chcę wziąć na sie­bie jesz­cze kil­ka zo­bo­wią­zań i mam na­dzie­ję, że na wszyst­ko star­czy mi cza­su i ener­gii. Tym­cza­sem do prze­czy­ta­nia, a być mo­że usły­sze­nia!

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!