Strony

Podkast Sinus Academy

Podkast Sinus Academy

Pod­kast Si­nus Aca­de­my

Si­nus Aca­de­my to pod­kast uka­zu­ją­cy się mniej lub bar­dziej re­gu­lar­nie od po­cząt­ku ro­ku 2012. Je­go ce­lem jest pro­mo­wa­nie pol­skiej mu­zy­ki elek­tro­nicz­nej ste­ro­wa­nej ba­sem.

Pro­wa­dzą­cy, któ­ry sam jest pro­du­cen­tem (je­go pro­duk­cje moż­na zna­leźć tu­taj) w każ­dym wy­da­niu pre­zen­tu­je kil­ka utwo­rów z ro­dzi­mej sce­ny, ko­men­tu­je je oraz udzie­la in­for­ma­cji o ar­ty­stach, któ­rzy ją two­rzą. Dość ni­szo­wa, ory­gi­nal­na mu­zy­ka pre­zen­to­wa­na w au­dy­cji z pew­no­ścią do­star­czy „nie­dziel­ne­mu” słu­cha­czo­wi wie­lu no­wych, cie­ka­wych dźwię­ko­wych prze­żyć.

Do tej po­ry uka­za­ło się je­de­na­ście od­cin­ków. Wszyst­kie do­stęp­ne są na mixcloud.com lub na fan­pa­ge pod­ka­stu.

Je­dy­ny mi­nus tej pro­duk­cji jest ta­ki, że Si­nus Aca­de­my ho­sto­wa­ny jest w ser­wi­sie So­undC­lo­ud, któ­ry nie udo­stęp­nia ka­na­łu RSS, więc czy moż­na ją na­zwać pod­ka­stem?

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!