Strony

Dziewiątka w Czwórce

Podkast Radio 9 Lubin

Pod­kast Ra­dio 9 Lu­bin

Czy ra­dio i pod­kast to to sa­mo? We­dług mnie nie, ale my­ślę że to bar­dzo bli­skie za­gad­nie­nia. W każ­dym bądź ra­zie spo­ro pod­ka­ste­rów na ra­dio­wych au­dy­cjach się wzo­ru­je i na­śla­du­je. Czy to źle? W żad­nym wy­pad­ku! Tak jest w przy­pad­ku pod­ka­stu Ra­dio 9 Lu­bin, gdzie pro­wa­dzą­cy - Da­rek Chryc, w moc­no ra­dio­wy i pro­fe­sjo­nal­ny spo­sób przy­go­to­wu­je swo­je od­cin­ki.

Z ra­cji te­go, że Ra­dio 9 Lu­bin za­jął pierw­sze miej­sce w eu­ro­pej­skim kon­kur­sie pod­ka­sto­wym, Da­rek zo­stał za­pro­szo­ny do Pro­gra­mu 4. Pol­skie­go Ra­dia czy­li po­pu­lar­nej „Czwór­ki”. W ra­dio Da­rek zdra­dza nam ku­li­sty swo­jej pro­duk­cji, mó­wi o tym czym są pod­ka­sty i jak się je „ro­bi”. Po­le­cam od­słu­chać au­dy­cję, któ­rą mo­że­my zna­leźć tu­taj.

,

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!