Strony

European Podcast Award 2011

European Podcast Award 2011

Eu­ro­pe­an Pod­cast Award 2011

Już po raz trze­ci zo­sta­ły roz­da­ne na­gro­dy w kon­kur­sie pod­ka­sto­wym Eu­ro­pe­an Pod­cast Award. Pol­scy pod­ka­ste­rzy zo­sta­li za­uwa­że­ni i na­gra­dza­ni są do­pie­ro od dwóch lat.

Ze stro­ny Eu­ro­pe­an Pod­cast Award:

Kon­kurs ten jest or­ga­ni­zo­wa­ny przez ini­cja­ty­wę „Eu­ro­pe­an Pod­cast Award“ przy współ­udzia­le fir­my Olym­pus. Je­go ce­lem jest pre­mio­wa­nie pod­ka­stów au­dio z ca­łej Eu­ro­py, któ­re wy­róż­nia­ją się tre­ścią, ory­gi­nal­no­ścią i po­pu­lar­no­ścią.

Oto wy­ni­ki kon­kur­su na pol­skich pod­ka­stów w trzech ka­te­go­riach (na­gród w ka­te­go­rii Bu­si­ness nie przy­zna­no):

 • Per­so­na­li­ty
  1. K-pok Pod­cast
  2. Pod­kast o pi­wie
  3. Pod­cast… bez na­zwy!
 • Non-pro­fit
  1. Ty­flo­pod­cast
  2. Pod­ca­sto­fon
  3. Me­ri­tumNDK­Ny­sa
 • Pro­fes­sio­nal
  1. Pod­cast Ra­dio 9 Lu­bin
  2. 7 Dzień Ty­go­dnia - Ra­dio ZET
  3. Pol­skie Ra­dio PIK | pod­ka­sty

Oso­bi­ście uwa­żam, że ar­chi­wum sta­cji ra­dio­wych w kon­kur­sie pod­ka­sto­wym, to wiel­ka po­raż­ka te­go wy­da­rze­nia i człon­ko­wie ju­ry (dłu­go­let­ni i do­świad­cze­ni pod­ka­ste­rzy) po­win­ni się wsty­dzić za do­pusz­cze­nie sta­cji ra­dio­wych do kon­kur­su. Mam na­dzie­ję, że nie po­wtó­rzy się to w przy­szłej edy­cji kon­kur­su, któ­ra za­czy­na się już 17 wrze­śnia 2012 ro­ku.

Zo­bacz rów­nież ofi­cjal­ny film z roz­da­nia na­gród

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!