Strony

Audiofala mnie zadowala

Za­uwa­ży­łem, że co dru­gi wpis po­świę­cam Pi­hon­to­wi czy­li Mar­ci­no­wi Czer­cza­ko­wi i je­go pod­ka­sto­wej dzia­łal­no­ści. Nie dla­te­go, że w pol­skim pod­ka­stin­gu nic się nie dzie­je. Wręcz prze­ciw­nie. Nie dla­te­go rów­nież, że pa­łam ja­kąś szcze­gól­ną sym­pa­tią do te­go oso­bli­we­go War­sza­wia­ka (tu już nie na­pi­szę, że wręcz prze­ciw­nie), ale po pro­stu pro­jek­ty Mar­ci­na są na ty­le cie­ka­we, że war­to o nich na­pi­sać.

Audiofala mnie zadowala

Ba­ner Au­dio­fa­li

Jed­nym z naj­now­szych jest Au­dio­fa­la czy­li ra­dio­wa au­dy­cja o pod­ka­stach i pod­ka­ste­rach, pro­wa­dzo­na na ży­wo, co nie­dzie­lę o go­dzi­nie 21.00 na an­te­nie Ra­dia Wnet.

Oprócz Mar­ci­na, pro­wa­dzą­cy­mi są Bo­rys Ko­ziel­ski oraz Fi­lip Sza­rec­ki. Pa­no­wie dy­wa­gu­ją na te­ma­ty prze­róż­ne, nie­ko­niecz­nie pod­ka­sto­we, czę­sto za­pra­sza­jąc do au­dy­cji go­ści. W ostat­nim od­cin­ku usły­szeć moż­na by­ło Ada­ma i Ar­ka (Re­tro Bra­ci), oka­zjo­nal­nie na­gry­wa­ją­cych pod­kast Re­tro Ra­dio.

Nie po­zo­sta­ło mi nic in­ne­go jak ży­czyć Pi­hon­to­wi cie­ka­wych po­my­słów, za­pa­łu i wy­trwa­ło­ści. Oby nam się zdro­wo roz­wi­jał ten pol­ski pod­ka­sting!

,

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!