Strony

Forum dyskusyjne powraca na polskipodkasting.com

Jak in­for­mo­wa­łem tu­taj, tu­tej­sze fo­rum zo­sta­ło de­fi­ni­tyw­nie za­mknię­te. Jed­nak pro­wa­dze­nia fo­rum pod­ka­sto­we­go pod­jął się Pi­hont zna­ny nie tyl­ko w Mi­ni­ster­stwie Pra­cy, po­ten­tat pod­ka­sto­wy. No­we fo­rum znaj­dzie­cie tu­taj. Za­pra­szam wszyst­kich do re­je­stra­cji i wy­mia­ny do­świad­czeń pod­ka­sto­wych.

Forum podkastowe powraca

Fo­rum pod­ka­sto­we po­wra­ca

,

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!