Strony


Warning: Illegal string offset 'singular_post_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-functions.php on line 2812

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Retro Radio zza grobu

To jest pra­wie nie­moż­li­we i nie­sły­cha­ne. Pod­kast Re­tro Ra­dio po­wró­cił! Mi­mo wszel­kich prze­ciw­no­ści lo­su, zmia­ny pra­cy, zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia, ofi­cjal­nej re­zy­gna­cji z pro­jek­tu, AdamArek, czy­li re­tro bra­cia, zdo­ła­li oży­wić swój pod­kast na no­wo. To cud!

Retro Radio z zagrobu

Ban­ner Re­tro Ra­dio

W naj­now­szym, już 25. od­cin­ku pa­no­wie roz­pra­wia­ją lo­sach mło­dych ak­to­rów, któ­rzy wcie­la­li się w po­sta­ci z daw­nych, kul­to­wych już se­ria­li, ta­kich jak: Wa­ka­cje z du­cha­mi, Pan Sa­mo­cho­dzik i Tem­pla­riu­sze czy choć­by Sta­wiam na Tol­ka Ba­na­na.

Miej­my na­dzie­ję, że re­tro bra­cia po­słu­cha­ją gło­su lu­du i wy­głod­nia­łych fa­nów i bę­dą na­gry­wać czę­ściej, bo rok i 4 mie­sią­ce prze­rwy, to tro­chę za du­żo. Po­słu­chaj naj­now­sze­go od­cin­ka Re­tro Ra­dio - już te­raz | START .

4 Responses to Retro Radio zza grobu

 1. Papa 28 stycznia 2012 at 21:29 #

  Ob­sta­wiam gó­ra 4 od­cin­ki w tym ro­ku ;-)
  Obym się sro­go my­lił :)

  • Przemek Szczepaniuk 28 stycznia 2012 at 23:03 #

   Dwie skrzyn­ki pi­wa bę­dą za je­den od­ci­nek co mie­siąc :)

 2. SkwaRRR 17 lutego 2012 at 15:38 #

  Za czte­ry dni mie­siąc mi­ja i nic… :)

  • Przemek Szczepaniuk 17 lutego 2012 at 15:47 #

   Raz na rok im star­czy :)

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!