Strony


Warning: Illegal string offset 'singular_post_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-functions.php on line 2812

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Ankieta podkastowa 2011

Kil­ka dni te­mu ru­szy­ła An­kie­ta pod­ka­sto­wa za rok 2011. W tym ro­ku, jak w ro­ku po­przed­nim, przy­go­to­wał ją Żu­ku au­tor pod­ka­stu Dźwię­kosz­czel­ny. An­kie­ta do­stęp­na jest pod ad­re­sem ankieta.podkasty.net.

Te­go­rocz­na an­kie­ta jest opi­so­wa i skła­da się z czte­rech py­tań:

  • „Lu­bię to”. Naj­lep­sza, naj­bar­dziej in­te­re­su­ją­ca, Two­im zda­niem, au­dy­cja (pod­cast) opu­bli­ko­wa­na w ze­szłym ro­ku w pol­skim In­ter­ne­cie.
  • „Mi­strzu, uwiel­biam Cie­bie”. Naj­lep­szy, naj­bar­dziej cha­ry­zma­tycz­ny, naj­cie­ka­wiej mó­wią­cy, Au­tor / Au­tor­ka pol­skie­go pod­ca­stu A.D. 2011
  • „Sza­cu­nek”. Na­gro­da za ca­ło­kształt dzia­łal­no­ści w 2011 ro­ku.
  • „I…wystartował!” Naj­lep­szy de­biut w pol­skim pod­ca­stin­gu w 2011 ro­ku.

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz na stro­nie podkasty.net.

,

One Response to Ankieta podkastowa 2011

  1. Żuku 21 stycznia 2012 at 22:25 #

    Dzię­ki za umiesz­cze­nie in­fo na stro­nie :-)

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!