Strony


Warning: Illegal string offset 'singular_post_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-functions.php on line 2812

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Katalog Podkastów zhakowany

Kata­log Pol­skich Pod­ka­stów, któ­ry dzię­ki Ro­ber­to­wi Ko­ese­lin­go­wi nie­prze­rwa­nie dzia­ła już od po­nad dwóch lat, 3. stycz­nia br. zo­stał zha­ko­wa­ny. Po­ni­żej zrzut ekra­nu ka­ta­lo­gu za­raz po ata­ku ha­ke­ra.

Katalog Podkastów zhakowany

Wy­glą­da na to, że za prze­ję­ciem stro­ny stoi tu­rec­ki wan­dal ukry­wa­ją­cy się pod pseu­do­ni­mem Rell-4, któ­ry praw­do­po­dob­nie wła­mał się na ser­wer przez pro­to­kół FTP, usu­nął pli­ki stro­ny i pod­mie­nił stro­nę głów­ną.

Obec­nie ka­ta­log zo­stał przy­wró­co­ny do peł­nej świet­no­ści i dzia­ła jak przed ata­kiem. Bra­wa dla Ro­ber­ta, któ­ry trzy­ma rę­kę na pul­sie. Ale za to ha­sła do ser­we­ra ma sła­be ;)

,

3 Responses to Katalog Podkastów zhakowany

 1. Krzysiek 6 stycznia 2012 at 21:16 #

  hmm tyl­ko po co ten ktoś to zro­bił ? :D

  • Pshemko 12 stycznia 2012 at 11:36 #

   Dla fraj­dy za­pew­ne.

 2. Żuku 21 stycznia 2012 at 22:58 #

  Le­piej przejść na ko­rzy­sta­nie z sftp .

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!