Strony


Warning: Illegal string offset 'singular_post_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/functions/admin-functions.php on line 2812

Warning: Illegal string offset 'singular_portfolio_taxonomy' in /home/pshemko/domains/podkasty.pl/public_html/wp-content/themes/canvas/includes/theme-functions.php on line 819

Podkastowy Wrocław

Podkasterzy w Radio Wrocław

Kil­ka dni te­mu, w grud­niu 2011 ro­ku od­by­ło się spo­tka­nie wro­cław­skich pod­ka­ste­rów w Ra­dio Wro­cław W spo­tka­niu udział wzię­li Mi­chał Ma­słow­ski, Pa­weł Tka­czyk, Kon­rad Okoń­ski i or­ga­ni­zu­ją­cy spo­tka­nie Ja­cek Kuch­mistrz, re­pre­zen­tu­ją­cy pod­ka­sty ta­kie jak: Ma­ła Wiel­ka Fir­ma, Mac­Gad­ka, Schwing oraz Cześć 1966. Na­gra­nie moż­na wy­słu­chać w jac­ko­wym pod­ka­ście.

,

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!