Strony

Kino Miś

Kil­ka ty­go­dni te­mu ru­szył no­wy pod­kast o fil­mach. O fil­mach wy­łącz­nie pol­skich. Mam na my­śli tu­taj pod­kast Ki­no Miś. Pro­wa­dzą­cy­mi są Prze­mek (au­tor te­go wpi­su), Arek i Łu­kasz. Wszy­scy sta­ry wy­ja­da­cze pod­ka­sto­wi.

Podkast Kino Miś

W za­mie­rze­niu pod­kast ma za­chę­cać do oglą­da­nia no­wych pol­skich fil­mów. Wśród mło­dych lu­dzi pa­nu­je prze­ko­na­nie, że nie war­to oglą­dać pol­skich pro­duk­cji, bo to sa­me szmi­ry. Fak­tem jest, że więk­szość to dra­ma­ty oby­cza­jo­we lub ko­me­die ro­man­tycz­ne.

Jed­nak nie wszyst­kie są bez­na­dziej­ne. I my ja­ko mi­ło­śni­cy pol­skie­go ki­na do­ło­ży­my wła­sną ce­gieł­kę aby zmie­nić to prze­ko­na­nie, że to co pol­skie w ki­ne­ma­to­gra­fii to złe. Otóż mó­wi­my sta­now­cze nie!

,

No comments yet.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!