Strony

Forum zamknięte

Z ra­cji ma­łe­go za­in­te­re­so­wa­nia fo­rum oraz chro­nicz­ny brak cza­su zmu­sił mnie do za­mknię­cia fo­rum o pol­skim pod­ka­stin­gu. Wszyst­kim udzie­la­ją­cym się na fo­rum dzię­ku­ję, a za­in­te­re­so­wa­nym któ­rzy chcie­li­by dzie­lić się wie­dzą na te­ma­ty pod­ka­sto­we za­pra­szam do pi­sa­nia ar­ty­ku­łów na tym blo­gu.

13 Responses to Forum zamknięte

 1. ujemny 26 grudnia 2011 at 11:36 #

  Ruch na fo­rach jest przej­mo­wa­ny przez FB i G+
  Więc to zro­zu­mia­łe, że fo­rum umie­ra.

  • Mister Orzechowski 26 grudnia 2011 at 11:40 #

   Zga­dza się. In­ter­net się zmie­nia i spo­so­by ko­mu­ni­ka­cji w nim rów­nież.

 2. Crzszman 26 grudnia 2011 at 15:39 #

  Mo­że i jest ma­łe za­in­te­re­so­wa­nie, ale IMO fo­rum prze­sta­ło ist­nieć.

  • Mister Orzechowski 26 grudnia 2011 at 17:47 #

   Ano prze­sta­ło. Tak na­pi­sa­łem w po­ście.

   • Crzszman 31 grudnia 2011 at 15:58 #

    O bo­że… Kur­de, o czym ja my­śla­łem, jak to pi­sa­łem xD
    Cho­dzi­ło mi o to, że źle, że prze­sta­ło :D

 3. ujemny 26 grudnia 2011 at 18:34 #

  A an­kiet­ka bę­dzie?
  By­ła tam ja­kaś dys­ku­sja ale pra­wie jej nie by­ło :]

  • Mister Orzechowski 26 grudnia 2011 at 18:36 #

   An­kie­ta jest po­my­słem Żu­ka. Trze­ba śle­dzić stro­nę podkasty.net. Sko­ro obie­cał, to pew­nie bę­dzie.

   Je­śli coś bę­dę wie­dział, to na­pi­szę tu­taj o tym.

  • żuku 29 grudnia 2011 at 00:07 #

   An­kie­ta bę­dzie :-) Ru­szy w pierw­szej po­ło­wie stycz­nia. A co do fo­rum: szkoda,że znik­nę­ło cał­ko­wi­cie. W su­mie mo­gło wi­sieć pod tym ad­re­sem. na­wet je­że­li ruch był mi­ni­mal­ny, ale to już wo­la Ad­mi­na, za­my­kać czy nie, trza po­sta­no­wie­nie usza­no­wać.

 4. Koras 29 grudnia 2011 at 11:20 #

  A nie mo­gło zo­stać ja­ko ar­chi­wum? Naj­ła­twiej usu­nąć…

 5. żuku 7 stycznia 2012 at 09:21 #

  Pro­szę, an­kie­ta jest już ak­tyw­na:
  http://ankieta.podkasty.net/index.php?sid=17342
  Je­że­li ktoś gło­so­wał już rok te­mu , po­wi­nien do­stać ma­ila z za­pro­sze­niem i lin­kiem do glo­so­wa­nia.
  pozdr.

 6. slawko 21 lutego 2012 at 20:40 #

  ej­no­kur­de… na­wet ar­chi­wum nie zo­sta­ło żad­ne?
  Po­za tym sko­ro by­ło ta­kie mar­twe to nie ge­ne­ro­wa­ło Ci żad­ne­go ru­chu… trze­ba by­ło zo­sta­wić. Co z ty­mi wszyst­ki­mi tek­sta­mi, któ­re się tam po­ja­wi­ły? Gdzie mam to te­raz zna­leźć? :P

  • Przemek Szczepaniuk 21 lutego 2012 at 20:45 #

   Nic się nie osta­ło, bo ja­kiś ba­ran za­ata­ko­wał mi ser­wer i mu­sia­łem go sfor­ma­to­wać.

 7. Mando 23 lutego 2012 at 23:28 #

  No ja na to fo­rum nie wcho­dzi­łem od dość daw­na i sam fakt, że do­pie­ro dziś do­wie­dzia­łem się, że fo­rum nie ma już wie­le mó­wi, ale kur­de no mu­szę przy­znać, że jak chcia­łem wy­star­to­wać z pod­ca­stem to by­ła dla mnie ko­pal­nia wie­dzy. Tak szcze­rze to nie wiem czy bym wy­star­to­wał gdy­bym wcze­śniej nie prze­czy­tał wszyst­kie­go co w ne­cie zna­la­złem. Szko­da, że to znik­nę­ło bo rok te­mu to fo­rum mi bar­dzo po­mo­gło.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!