Strony

Zoom H2n. N jak niezwykły

Biznes jak to biz­nes. Mu­si się krę­cić. Fir­ma Sam­son za­po­wie­dzia­ła ko­lej­ną ge­ne­ra­cję kul­to­we­go wśród pol­skich pod­ka­ste­rów, re­kor­de­ra do­ręcz­ne­go Zoom H2 - mo­del Zoom H2n.

Zoom H2n. N jak niezwykły

Od­świe­żo­ny wy­gląd, czar­na, wy­ko­na­na na wy­so­ki po­łysk obu­do­wa, du­ży, czy­tel­ny wy­świe­tlacz. Mu­szę przy­znać, że pre­zen­tu­je się bar­dzo oka­za­le. A oto li­sta, któ­ra przed­sta­wia naj­waż­niej­sze ulep­sze­nia i no­wo­ści w sto­sun­ku do star­sze­go bra­ta:

 • 5 mi­kro­fo­nów - 4 try­by usta­wień, w tym cał­kiem no­wy Mid-si­de
 • wbu­do­wa­ny gło­śnik
 • funk­cja od­zy­ski­wa­nia na­grań po utra­cie za­si­la­nia
 • ręcz­na re­gu­la­cja czu­ło­ści mi­kro­fo­nów
 • czy­tel­ny, 1.8-calowy wy­świe­tlacz
 • dłuż­szy czas pra­cy na ba­te­rii (20 go­dzin)
 • ob­słu­ga kart SDHC (do 32GB)
 • do­łą­czo­ne opro­gra­mo­wa­nie Wa­ve­Lab LE 7
 • no­wy in­ter­fejs

Przy­glą­da­jąc się po­wyż­szej li­ście, pro­du­cent nie wpro­wa­dził zbyt wie­lu no­wych rze­czy. Ale zgod­nie z ozna­cze­niem jest to ra­czej mo­del od­świe­żo­ny niż cał­ko­wi­cie no­wy. Na plus prze­ma­wia ce­na, któ­ra na już na star­cie ma wy­no­sić $200.

Choć jest tu pe­wien ha­czyk, bo Sam­son zde­cy­do­wał się na za­pa­ko­wa­nie wszyst­kich ak­ce­so­riów w do­dat­ko­wo płat­ny ze­staw APH-2n (po­dob­na sy­tu­acja mia­ła miej­sce w mo­de­lu H1). Czy naj­now­sze dziec­ko Sam­so­na zdo­ła po­wtó­rzyć suk­ces mo­de­lu H2? Te­go do­wie­my się już we wrze­śniu 2011 ro­ku, kie­dy to H2n ma po­ka­zać się w skle­pach.

,

8 Responses to Zoom H2n. N jak niezwykły

 1. Papa 13 lipca 2011 at 20:39 #

  Jak już sta­ru­szek H2 (od­pu­kać) od­mó­wił­by kie­dyś po­słu­szeń­stwa to kto wie, kto wie ;-)

  • Pshemko 13 lipca 2011 at 20:41 #

   Mnie cią­gle H2 za­ska­ku­je ja­ko­ścią na­grań. Na ra­zie nie za­mie­rzam zmie­niać :)

 2. baania 13 lipca 2011 at 21:04 #

  Ja wiem, że li­czy się dźwięk i ten na pew­no jest świet­ny, ale H2n wy­glą­da jak ku­pa ku­py

 3. koras 29 sierpnia 2011 at 23:49 #

  Strasz­nie mnie cie­ka­wi czy ten mo­del bę­dzie miał lep­szą ja­kość dźwię­ku niż H2. Ni­by no­we try­by, in­ne ga­dże­ty, ale czy to pój­dzie w ja­kość.
  A wy­gląd no­wo­cze­sny, choć śred­nio mi się w za­sa­dzie po­do­ba.

 4. iluminaci 30 sierpnia 2011 at 06:46 #

  Na­resz­cie zmia­na ko­lo­ru . A to cie­ka­we py­ta­nie czy nie tyl­ko z ze­wnatrz ale i we­wnatrz cos zro­bi­li le­piej ? No i czy ja­kosc idzie za ce­na ?

 5. Korepetycje 2 kwietnia 2012 at 16:41 #

  Jak ta­ki sprzęt spraw­dza się w na­gry­wa­niu mu­zy­ki na ży­wo np. prób ze­spo­łu roc­ko­we­go gdzie jest dośc gło­śno?

 6. orlik 28 lipca 2013 at 14:42 #

  Mo­że ktoś wie czy ak­ce­so­ria do h2n (aph 2n) za­dzia­ła­ją jak trze­ba ze zwy­kłym h2?

  • Paweł Duraj 15 września 2013 at 15:39 #

   Uży­wam H2n, z H2 też mia­łem do czy­nie­nia my­ślę że jak naj­bar­dziej moż­na uży­wać tych sa­mych ak­ce­so­riów w jed­nym jak i dru­gim urzą­dze­niu. Obie na­gry­waj­ki za­wie­ra­ją stan­dar­do­we złą­cza li­ne-in (mi­kro­fo­no­we) i li­ne-out (słu­chaw­ko­we) na mi­ni-jac­ki, do te­go mi­ni-usb ja­ko spo­sób ko­mu­ni­ka­cji z kom­pu­te­rem i gwint do wkrę­ce­nia sta­ty­wu jak w apa­ra­tach fo­to­gra­ficz­nych.

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!