Strony

Ruszaj się Skwarze!

Mamy pierw­szy w hi­sto­rii pol­skie­go pod­ka­stin­gu za­kład. Dwóch pod­ka­ste­rów Ma­ciek z pod­ka­stu Bez na­zwy! oraz Arek, roz­po­czy­na­ją­cy swój no­wy pro­jekt Ru­szaj się Bru­no, za­ło­ży­ło się o skrzyn­kę na­po­ju moc­no chło­dzą­ce­go, że bę­dą na­gry­wać re­gu­lar­nie.

Ruszaj się Skwarze!

Za­sa­dy są pro­ste. Obaj ma­ją na­grać je­den od­ci­nek w ty­go­dniu. Arek we wto­rek, Ma­ciek w śro­dę. Prze­gry­wa ten, któ­re­mu ja­ko pierw­sze­mu nie uda się na­grać od­cin­ka. W ten wy­gra­ny bę­dzie de­lek­to­wał się zło­ci­stym pły­nem w spo­rych ilo­ściach.

Bio­rąc pod uwa­gę fakt, że Ma­ciek ma ma­łe­go obe­sroł­ka w do­mu, to bę­dzie mu cięż­ko kon­ku­ro­wać z Ar­kiem, któ­ry obec­nie zo­stał sło­mia­nym wdow­cem przez naj­bliż­sze kil­ka ty­go­dni, jest wol­ny jak ptak i ca­ły czas jest oswo­jo­ny z mi­kro­fo­nem dzię­ki in­nym pod­ka­stom. Ale zna­jąc elo­kwen­cję oraz ła­twość mó­wie­nia o ni­czym, to i Ma­ciek nie jest bez szans, wspie­ra­ny nie­słab­ną­cą rze­szą fa­nów.

Ja mam tyl­ko na­dzie­ję, że ni­ko­mu z nich nie uda się prze­grać i bę­dą na­gry­wać ile wle­zie! To kto na­stęp­ny?

, ,

9 Responses to Ruszaj się Skwarze!

 1. Arek 3 lipca 2011 at 14:49 #

  U Buk­ma­che­rów Skwa­ra stoi po­dob­no znacz­nie wy­żej - jak się po­sta­wi na mnie to moż­na wy­grać nie­złe pie­nią­dze je­śli to mój koń da­lej za­je­dzie :)

  • filip 3 lipca 2011 at 17:33 #

   mo­że by moż­na zro­bić na­praw­de ja­kies za­kła­dy, hmmm.. w PL mo­no­pol ma Tu­sek, ale wsze­dzie in­dziej mo­zna by coś wy­my­ślec…

   fi

 2. Krzysiek 3 lipca 2011 at 16:01 #

  Staw­ka po­zaz­drosz­cze­nia.

 3. theli 4 lipca 2011 at 08:13 #

  …a mo­ze my, slu­cha­cze, za­ba­wi­my sie w spe­ku­lan­tow i ob­sta­wi­my, na ten za­klad, mie­dzy so­ba?

  • Pshemko 4 lipca 2011 at 08:19 #

   Cze­mu nie. Szan­se są wy­rów­na­ne.

 4. Andrzej Famielec 6 lipca 2011 at 09:07 #

  Ob­sta­wiam na Ar­ka, SkwaRRR ma pod gór­kę z pie­lu­cha­mi.

 5. Papa 10 lipca 2011 at 00:43 #

  Skwa­ra jest na­pę­dza­ny za­wsze świe­żo na­ro­dzo­ny­mi cór­ka­mi, my­ślę że tym się bę­dzie do­pin­go­wał do­pó­ki nie zbie­rze dam­skiej re­pre­zen­ta­cji w siat­ków­ce.

 6. Ujemny 4 sierpnia 2011 at 09:55 #

  Po mie­sią­cu ry­wa­li­za­cji no­to­wa­nia Ar­ka idą w go­re.

 7. podcastolog 3 grudnia 2011 at 17:11 #

  I sie skon­czy­lo .Szko­da , mo­gli przejsc na mie­siecz­ni­ki a tu klops czy­li ko­tlet . Mo­ze to tyl­ko przerwa.teczniczna ? Oby

Dodaj komentarz

Poinformuj mnie o nowych komentarzach na e-mail. Możesz także SUBSKRYBOWAĆ ten wpis bez komentowania.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Niech wią!